Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  Acetate tolerant yeastAcetate-tolerant yeastAcetic acidAcetobacter acetiantioxidant activityBacterial contaminationBioethanolby-productCoconut productCo-cultivationDiversityDrying methodEnzyme hydrolysisFermentationFermented Fruits and VegetablesFruits winefunctional propertyGerminationisoflavonesLactic acid bacteriaLactobacillus plantarummolassesPlaa-somprobioticprocessingqualitysoybeanThai riceValue addedVinegarYeastกรดอะซิติกกากน้ำตาลการกระจายพันธุ์การก่อภูมิแพ้การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหารการเพิ่มมูลค่าข้าวความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำส้มสายชูหมักเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสอาหารโครงสร้างของแบคทีเรียงาดำจันทน์เทศจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารชาดำชาหมักคอมบูชาเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพเชื้ออะซิติกแอซิดแบคทีเรียซาโปนินเซลล์ยีสต์ กากน้ำตาล ยีสต์ผง ยีสต์สกัด เบต้ากลูแคน เทคโนโลยีสะอาด Yeast cellsต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่ต้านเชื้อเน่าเละต้านเชื้อราก่อโรคต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวเตมเปอบกรอบเต้าส้อถั่วถั่วเหลืองถ่ายทอดเทคโนโลยีนมนมอะโวคาโดนวัตกรรมอาหารนักเก็ตปลาส้มน้ำผลไม้นำมันมะพร้าวน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูหมัก กล้วยน้ำว้า การหมักน้ำส้มสายชูหมัก ข้าวหอมมะลิ ตะขบ การหมักน้ำส้มสายชูหมัก เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ข้าวไรซ์เบอรี่ ลูกหม่อนน้ำส้มสายชูหมัก ผลไม้ ส่วนเหลือ การเพิ่มมูลค่าน้ำส้มสายชูหมัก สับปะรด การหมักน้ำส้มสายชูหมัก, กรดน้ำส้มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดน้ำส้มสายสายชูหมักจากข้าว เครื่องดื่ม นวัตกรรมเครื่องดื่ม พรีไบโอติกน้ำอ้อย น้ำส้มสายชูหมัก เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก กรดน้ำส้มเนื้อตาลสุกปลาส้มแป้งรีซิสแตนท์แปรรูปโปรตีนพืชมิรินยีสต์ระดับความแก่ระยะการสุกแลคติกแอซิดแบคทีเรียสารระเหยให้กลิ่นอาหารหมักอาหารหมักจากพืชอาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก อุตสาหกรรมอาหารเอทานอลเอนไซม์อะไมเลสแอลกอฮอล์ Mirinไอโซฟลาโวนฮาลาล

  Interest

  อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร, การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2565 - พ.ค. 2565 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
  • ม.ค. 2553 - พ.ย. 2555 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
  • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 29 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fishSaithong P., Panthavee W., Boonyaratanakornkit M., Sikkhamondhol C.2010Journal of Bioscience and Bioengineering
  110(5),pp. 553-557
  62
  2Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molassesSaithong P., Saithong P., Nakamura T., Shima J.2009Journal of Bioscience and Bioengineering
  108(3),pp. 216-219
  18
  3Isolation and primary identification of endophytic fungi from cephalotaxus mannii treesSaithong P., Panthavee W., Stonsaovapak S., Congfa L.2010Maejo International Journal of Science and Technology
  4(3),pp. 446-453
  12
  4Optimization of vinegar production from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) sap using surface culture fermentation processSaithong P., Nitipan S., Permpool J.2019Applied Food Biotechnology
  6(3),pp. 193-200
  10
  5Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown riceSaithong P., Chitisankul W., Nitipan S.2019Czech Journal of Food Sciences
  37(1),pp. 75-80
  7
  6Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysisLomthong T., Saithong P.2019International Food Research Journal
  26(5),pp. 1515-1523
  6
  7Production and development of vinegar fermentation from broken Riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysisSangngern N., Puangnark T., Nguansangiam W., Saithong P., Kitpreechavanich V., Lomthong T.20203 Biotech
  10(12)
  6
  8Saccharification of unripe banana flour using microwave assisted starch degrading enzyme hydrolysis for development of wine and vinegar fermentationsThongpoem P., Chorum M., Rittisorn S., Saithong P., Permpool J., Kitpreechavanich V., Lomthong T.2021International Food Research Journal
  28(5),pp. 969-975
  2
  9Conversion of golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus to sugar syrup using enzymatic hydrolysis as a substrate for novel bacterial cellulose (Nata) fermentationChorum M., Suphan S., Khetkorn W., Sujarit K., Naloka K., Saithong P., Kitpreechavanich V., Lomthong T.20223 Biotech
  12(9)
  0
  10Screening of Acetate-Tolerant Yeast and Its Effect on Controlling Bacterial Contamination During Ethanol Production from Sugarcane MolassesSaithong P., Vanichsriratana W., Morakul S.2020Sugar Tech
  0