ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

?-Glucosidaseacetate tolerant yeastAcetate-tolerant yeastAcetic acidAcetic acid bacteriaAcetobacter acetiALABamylolytic lactic acid bacteriaArthrospiraAstaxanthinbacterial contaminationbacteriocinBioethanolBiomassCampylobacter spp.Cephalotaxus manniiCereals drinksCholesterol removalCo-cultivationC-phycocyanincultivationDiversityDrying methodEncapsulationEscherichia coliExopolysaccharideExtractionFermented Fruits and VegetablesFermented rice noodlefermented rice noodlesFermented vinegarFood Microbiologyfood safetyfreeze-dryingFruits wineGABAHaematococcusisoflavoneKai algaeKhanom jeenLactic Acid BacteriaLactobacillus acidophilusLactobacillus paracaseiLactobacillus plantarumLipidListeriaListeria monocytogenesMicroalgaemicroencapsulationMolassesMonacolin KMonascus purpureusmultiplex PCRNon digestible fiberNutrientPCRPlaa-sompolysaccharidePrebioticPrimerProbioticproteaseProteinproteolytic bacteriaSaccharomyces cerevisiaeSalmonella spp.ShigellaSpirulinaStarter cultureVinegarYeastกล้าเชื้อการหมักขนมจีนแป้งหมักข้อมูลสารสนเทศจุลชีววิทยาทางอาหารจุลินทรีย์ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งปลาส้มโปรติเอสโปรติโอไลติกแบคทีเรียโปรไบโอติกแผนที่สิทธิบัตรพรีไบโอติกโพลิแซคคาไรด์ไฟโคไซยานินมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปแลคติกแอซิดแบคทีเรียไวน์ผลไม้สไปรูลิน่าสมุนไพรสาหร่ายสไปรูลิน่าสิทธิบัตรอะไมเลส

Executives


Persons (ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 118 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 90 โครงการ)
 • ทุนนอก 157 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 98 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 155 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 45 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 36 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 39 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)