Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Peptostreptococcaceae16S rRNA gene sequencingAge-related gut microbial changescellulasecholesterol-loweringCore gut microbiomefecal metabolomicsFood consumption frequencyGut microbiotahemicellulasehigh-fat dietHuman gut microbiota, Probiotic, Lactic acid bacteriamicrobial viabilityNew normal yoghurt-like productNon-dairy yoghurt-like productoligosaccharidespectinasePlant-based yoghurtPrebioticProbiotic yoghurtprobiotic.Sea lettuce extractshort-chain fatty acidvegetable-based dietการก่อภูมิแพ้การระบุอัตลักษณ์ข้าวข้าว สมุนไพร สุขภาพข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องความหลากหลายควินัวคุณสมบัติโปรไบโอติกโคเนื้อโพนยางคำจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารซินไบโอติกเซลลูเลสน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดน้ำส้มสายสายชูหมักจากข้าว เครื่องดื่ม นวัตกรรมเครื่องดื่ม พรีไบโอติกแบคทีเรียโปรไบโอติผลพลอยได้จากการผลิตผู้สูงอายุพรีไบโอติกพรีไบโอติกส์เพคติเนสเพี้ยโพรไบโอติกส์เมตาจีโนมิกส์เมตาโบโลมิกส์ยีสต์โยเกิร์ตจากพืชโยเกิร์ตพืชโยเกิร์ตรูปแบบใหม่ระบบจำลองลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ระบบทางเดินอาหารลำไส้เล็กแลคติคแอซิดแบคทีเรียไวน์ผลไม้สมบัติเชิงหน้าที่สมุนไพรสมุนไพรไทยสารสกัดสาหร่ายผักกาดทะเลสาหร่ายทะเลแหนมเห็ด ,โปรไบโอติก, กล้าเชืออาหารเพื่อสุขภาพอาหารหมักจากพืชโอลิโกแซกคาไรด์โอลิโกแซคคาไรด์เฮมิเซลลูเลส

  Interest

  Human gut microbiota, Probiotic, Lactic acid bacteria

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2565 - ม.ค. 2566 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
  • ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Diversity in gut bacterial community of school-age children in AsiaNakayama J., Watanabe K., Jiang J., Matsuda K., Matsuda K., Chao S.H., Haryono P., La-Ongkham O., Sarwoko M.A., Sujaya I.N., Zhao L., Chen K.T., Chen Y.P., Chiu H.H., Hidaka T., Huang N.X., Kiyohara C., Kurakawa T., Sakamoto N., Sonomoto K., Tashiro K., Tsuji H., Chen M.J., Leelavatcharamas V., Liao C.C., Nitisinprasert S., Rahayu E.S., Ren F.Z., Tsai Y.C., Lee Y.K.2015Scientific Reports
  5
  177
  2Microbial community of healthy thai vegetarians and non-vegetarians, their core gut microbiota, and pathogen riskRuengsomwong S., Ruengsomwong S., La-Ongkham O., Jiang J., Wannissorn B., Nakayama J., Nitisinprasert S.2016Journal of Microbiology and Biotechnology
  26(10),pp. 1723-1735
  68
  3Urban diets linked to gut microbiome and metabolome alterations in children: A comparative cross-sectional study in ThailandKisuse J., La-ongkham O., Nakphaichit M., Therdtatha P., Momoda R., Tanaka M., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Popluechai S., Kespechara K., Sonomoto K., Lee Y.K., Nitisinprasert S., Nakayama J.2018Frontiers in Microbiology
  9(JUN)
  45
  4Distinct gut microbiota of healthy children from two different geographic regions of ThailandLa-ongkham O., Nakphaichit M., Leelavatcharamas V., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2015Archives of Microbiology
  197(4),pp. 561-573
  34
  5Enhancement of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 survival in broiler gastrointestinal tract by microencapsulation with alginate-chitosan semi-interpenetrating polymer networksRodklongtan A., La-ongkham O., Nitisinprasert S., Chitprasert P.2014Journal of Applied Microbiology
  117(1),pp. 227-238
  22
  6Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humansLa-ongkham O., Nakphaichit M., Nakphaichit M., Nakayama J., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.20203 Biotech
  10(6)
  17
  7Author Correction: Diversity in gut bacterial community of school-age children in Asia (Scientific Reports, (2015), 5, 1, (8397), 10.1038/srep08397)Nakayama J., Watanabe K., Jiang J., Matsuda K., Matsuda K., Chao S.H., Haryono P., La-ongkham O., Sarwoko M.A., Sujaya I.N., Zhao L., Chen K.T., Chen Y.P., Chiu H.H., Hidaka T., Huang N.X., Kiyohara C., Kurakawa T., Sakamoto N., Sonomoto K., Tashiro K., Tsuji H., Chen M.J., Leelavatcharamas V., Liao C.C., Nitisinprasert S., Rahayu E.S., Ren F.Z., Tsai Y.C., Lee Y.K.2019Scientific Reports
  9(1)
  1
  8Selection of potential probiotics with cholesterol-lowering properties for probiotic yoghurt productionWongrattanapipat S., Chiracharoenchitta A., Choowongwitthaya B., Komsathorn P., La-ongkham O., Nitisinprasert S., Tunsagool P., Nakphaichit M.2021Food Science and Technology International
  1