Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 2 3 1 0
  2023 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ในอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ผลเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพทางการค้าต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เสริมสุขภาพ ข้าวหมากควินัวเสริมโพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไซเดอร์วีนีการ์จากมังคุดเสริมโพรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การบูรณาการเมตาจีโนมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ของอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนจากพืชสู่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 สมบัติพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ เพื่อพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ผลของการใช้สาหร่ายทะเลเป็นพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตรูปแบบใหม่จากเมล็ดฟักทองหมักโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 ศักยภาพของสมบัติพรีไบโอติกจากกากกาแฟปรับสภาพขั้นต้นต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 ศักยภาพความเป็นสารพรีไบโอติกของสับปะรดส่วนเหลือต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การแปรรูปอาหารและสารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ (พรีไบโอติก) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่ล้นตลาด (กรณีศึกษา: สับปะรด) หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 1 0 0
  2019 ศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกของสมุนไพรเมื่อใช้ร่วมกับจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การสำรวจยีสต์และแบคทีเรียของเพี้ยในโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2017 การผลิตโยเกิร์ตข้าวกล้องเสริมโพรไบโอติกLactobacillus reuteri KUB-AC5 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2017 อิทธิพลของสมุนไพรไทยชนิดผงต่อคุณสมบัติโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหุงข้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ตระกูลพิชญค้าข้าว จำกัด 0 0 0 0
  2018 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิแดงและข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ผสม prebiotics) ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0