นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humans", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 276-1-14
Publish Year International Conference 1
2021 exNiphakorn Santhanawit, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Correlation of Rice-to-water Ratio on Chemical Changes of Sweet Fermented Rice Extract from High Amylose Rice", The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021), 25 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย