Person Image

  Education

  • Ph.D. (Microbiologie Biotechnologie), Montpellier SupAgro, France, 2554
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  AmylaseAntioxidantaromaaroma compoundsAspegillus oryzaeAspergillus oryzaeBeveragebiodieselBioenergybiomasschicken claughter housechicken fatcitrininCO2CondimentsCooked riceCopra mealdynamic modellingEnzyme productionEthanolEthanol Acetate-tolerant yeast Bacterial contamination Lactobacillus sp. Sugarcane molassesFermentationfermented foodFlavor profilesFruit wine analysisGas-liquid balancegas-liquid transferGlucoamylaseglucosamineglutinous riceHigh amylose riceKojilignin อุตสาหกรรมน้ำตาล สารต้านอนุมูลอิสระ การสกัด lignin ด้วยกรด การสกัด lignin ด้วยด่างlipidlipid productionlow alcoholMangifera indica linnMango wineMannanasemeaty flavorMetabolic profilesMetabolite profilesMetabolomicsmicroalgaemicroalgalMixotrophicmodellingMonascus purpureusmutagenesisNam dok maiNTG chemical treatmentoil palmoil palm trunkonline GC measurementon-line GC measurementorganic acidpartition coefficientPectinase enzymephotoautotrophic culturePhytosterolspretreatmentProteinPRVraceway pondresponse surface methodologyRice Kojirice wineRice-to-water ratiorkojisecondary metabolitesSolid-state fermentationSSFSweet fermented rice extractSweet wineTaguchi methodTechnologyUltrasonicUV irradiationvolatilitywastewaterwinewine fermentationyeastYeast Biotechnologyyeast cutivationกรดไขมันโอเมกา-3กรดอะซิติกกรดอินทรีย์ระเหยกรดอินทรีย์ระเหยง่ายกระบวนการผลิตกากน้ำตาลกากเนื้อมะพร้าวการเพาะเลี้ยงยีสต์การสูญเสียข้าวข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องข้าวเหนีัยวไขมันไก่ยีสต์เอทานอล

  Interest

  Alcoholic fermentation, Bioenergy, Yeast Biotechnology

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • มิ.ย. 2558 - พ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์เทคโนโลยีการหมัก ชั้น 2 อาคาร 5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modelling of the gas-liquid partitioning of aroma compounds during wine alcoholic fermentation and prediction of aroma lossesMorakul S., Mouret J.R., Nicolle P., Trelea I.C., Sablayrolles J.M., Athes V.2011Process Biochemistry
  46(5),pp. 1125-1131
  37
  2A Dynamic Analysis of Higher Alcohol and Ester Release During Winemaking FermentationsMorakul S., Morakul S., Mouret J.R., Nicolle P., Aguera E., Sablayrolles J.M., Athès V.2013Food and Bioprocess Technology
  6(3),pp. 818-827
  36
  3Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storageWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2020Food Bioscience
  35
  20
  4Gas-liquid transfer of aroma compounds during winemaking fermentationsMouret J.R., Morakul S., Nicolle P., Athes V., Sablayrolles J.M.2012LWT - Food Science and Technology
  49(2),pp. 238-244
  20
  5Comprehensive study of the evolution of gas-liquid partitioning of aroma compounds during wine alcoholic fermentationMorakul S., Athes V., Mouret J.R., Sablayrolles J.M.2010Journal of Agricultural and Food Chemistry
  58(18),pp. 10219-10225
  18
  6Nutritional improvement of copra meal using mannanase and Saccharomyces cerevisiaeKraikaew J., Morakul S., Keawsompong S.20203 Biotech
  10(6)
  11
  7Induction of mutation in monascus purpureus isolated from thai fermented food to develop low citrinin-producing strain for application in the red koji industryKetkaeo S., Ketkaeo S., Sanpamongkolchai W., Morakul S., Baba S., Kobayashi G., Goto M.2020Journal of General and Applied Microbiology
  66(3),pp. 163-168
  8
  8Screening of Acetate-Tolerant Yeast and Its Effect on Controlling Bacterial Contamination During Ethanol Production from Sugarcane MolassesSaithong P., Vanichsriratana W., Morakul S.2020Sugar Tech
  2
  9Metabolic profiles analysis and DPPH radical-scavenging assay of ‘Nam Dok Mai’ mango wine during fermentationWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2019Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  24(4)
  1