Search Result of "wine"

About 128 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Koji culture for rice wine production

ผู้แต่ง:ImgUtoomporn Kulanam, ImgSoisuda Pornpukdeewattana, ImgDr.Sumallika MORAKUL, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ละอองคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

ไวน์หวานจากผลหม่อน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมน้ำสับปะรดสำหรับการผลิตไวน์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์, Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
1234567