การทดสอบคุณสมบัติของโพรไบโอติกLactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันในหนูทดลอง