Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ?-glucosidase1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย1ตำบล1มหาวิทยาลัยaglyconeaglyconesamine oxidasebacterial communityBCGBig Databile salt hydrolaseBioconversionFermented soybean residue?-GlucosidaseIsoflavonesFunctional propertiesBioreactorBlackchin tilapiaCereals drinksCholesterol removalData ScienceDurian seed flourEnhance activityEnhancementExopolysaccharideExopolysaccharide gene clusterfermentationFermented germinate riceFermented Mustard greenfermented rice flourFermented rice noodlefermented rice noodlesFish sauceFood ProductionFreeze-driedfreeze-dryingfunctional food productsfunctional properties GABAGlutaminaseHalophilichalophilic glutaminaseice creamimmunomodulationIn vitro digestionisoflavoneisoflavone aglyconeskhanomjeenkhanom-jeenLactic acid bacterialactic acid bacteriaLactic acid bacteria (LAB)LactobaciliLactobacillus acidophilusLactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarumLotus seed flourNew normal yoghurt-like productNon-dairy yoghurt-like productNon-reducing sugarOKARAOptimizationpeptidePhyto sterolphytosterolsPlackett–Burman designPlant-based yoghurtPolysaccharide extractionPrebioticprobioticProbiotic bacteriaprobioticsproteaseProtective agentprotective agentsproteolytic bacteriaricerice protein digestionSARS-CoV-2screeningSensory testShiitake Snacksoybean residueSpirulinastarter cultureTetragenococcus muriaticusThai fermented rice noodleThai Fermented VegetablesThai herbal medicineU2Tกรดแลคติกการพัฒนาสูตรการหมักขนมขบเคี้ยวขนมจีนแป้งหมักข้าวโปรติโอไลติกแบคทีเรียพรีไบโอติกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสมุนไพรสารสกัดตำรับยาจันทหฤทัยสารสกัดตำรับยาประสะจันทน์แดงอาหารเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - ธ.ค. 2563 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ต.ค. 2560 - พ.ย. 2563 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.ย. 2559 - ต.ค. 2560 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2557 - ส.ค. 2559 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (78)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of proteolytic bacteria on texture and colour quality of khanom-jeen, traditional Thai fermented rice noodlesShompoosang S., Marui J., Yodin K., Varichanan P., Panthavee W.2019Letters in Applied Microbiology
  69(5),pp. 339-345
  4
  2Isoflavone aglycone-rich powder from soybean residue submerged fermentation using Lactobacillus fermentum 44197Phomkaivon N., Pan-utai W., Surojanametakul V., Varichanan P., Kaewtathip T., Kanyakam K., Klinsoda J.2023NFS Journal
  33
  1
  3Rapid screening of cultural parameters for extracellular halophilic glutaminase production from tetragenococcus muriaticus FF5302 using the Plackett-Burman’s experimental designDueramae S., Varichanan P., Enomoto T.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(9)
  0
  4Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation methodShompoosang S., Marui J., Varichanan P., Dueramae S., Panthavee W.2022Food Science and Technology Research
  28(1),pp. 95-103
  0
  5Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing by Tetragenococcus muriaticus FF5302 in BioreactorDueramae S., Saah S., Shompoosang S., Varichanan P.2023Trends in Sciences
  20(4)
  0
  6Potential Prebiotic Properties of Crude Polysaccharide Extract from Durian (Durio zibethinus Murr.) Seed FlourVarichanan P., Shompoosang S., Dueramae S.2023Trends in Sciences
  20(11)
  0