Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ?-glucosidase1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย1ตำบล1มหาวิทยาลัยaglyconeaglyconesBacterial communityBCGBig DataCereals drinksCholesterol removalCOVID-19cultural parameterData AnalyticData AnalyticsData ScienceExopolysaccharideExopolysaccharide gene clusterfermentationFermented germinate riceFermented Mustard greenfermented rice flourfermented rice noodlefermented rice noodlesGABAKhanomjeenlactic acid bacteriaLactic acid bacteria (LAB)LactobaciliLactobacillus acidophilusLactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarumNew normal yoghurt-like productNon-dairy yoghurt-like productOKARApeptidePhyto sterolphytosterolsPlackett–Burman designPlant-based yoghurtPrebioticProbioticprobioticsproteaseProtective agentprotective agentsproteolytic bacteriaricerice protein digestionSARS-CoV-2screeningSensory testsoybean residueSpirulinastarter cultureTetragenococcus muriaticusThai fermented rice noodleThai Fermented VegetablesThai herbal medicineU2Tกรดแลคติกกระบวนการทางชีวเคมีกระบวนการผลิตกล้าเชื้อกลูตามิเนสชอบเกลือกากถั่วเหลืองการเคลือบเซลล์การประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียการแปรรูปการผลิตเบต้า-กลูแคนการผลิตแหนมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาสูตรการหมักขนมจีนแป้งหมักข้าวโปรติโอไลติกแบคทีเรียพรีไบโอติกสมุนไพรสมุนไพรไทยส่วนประกอบอาหารสามวาตะวันออกสารปนเปื้อนสารพิษสาหร่ายสไปรูลิน่าแหนมเห็ดแหนมเห็ด ,โปรไบโอติก, กล้าเชืออนาคตอพ.สธ.อาหารอาหารเชิงฟังก์ชั่นอุตสาหกรรมครัวเรือนเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์เอนไซม์โปรติเอสเอนไซม์อะไมเลสเอนเทอโรแบคเตอร์แอนโทไซยานินไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - ธ.ค. 2563 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ต.ค. 2560 - พ.ย. 2563 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.ย. 2559 - ต.ค. 2560 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2557 - ส.ค. 2559 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (71)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of proteolytic bacteria on texture and colour quality of khanom-jeen, traditional Thai fermented rice noodlesShompoosang S., Marui J., Yodin K., Varichanan P., Panthavee W.2019Letters in Applied Microbiology
  69(5),pp. 339-345
  3
  2Rapid screening of cultural parameters for extracellular halophilic glutaminase production from tetragenococcus muriaticus FF5302 using the Plackett-Burman’s experimental designDueramae S., Varichanan P., Enomoto T.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(9)
  0
  3Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation methodShompoosang S., Marui J., Varichanan P., Dueramae S., Panthavee W.2022Food Science and Technology Research
  28(1),pp. 95-103
  0