Search Result of "U2T"

About 52 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงพระโขนงเหนือ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพสธร ผ่องแผ้ว

แหล่งทุน:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสาวิณี กฤตผล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

แหล่งทุน:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123