Person Image

  Education

  • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2536
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Agricultural wasteartesian wellbacteria and Coliform bacteriaการงอกของเมล็ดการจัดการขยะการเจริญเติบโตการดูดซึมธาตุอาหารการตรวจติดตาม Monitoring-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสียการปนเปื้อน (Contamination)การปนเปื้อน Contaminationการปนเปื้อน ความปลอดภัยทางอาหารการปนเปื้อนจุลินทรีย์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)การมีส่วนร่วมการย่อยสลาย-การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัดการหมักแบบใช้ออกซิเจนกุ้งขาวแวนนาไมเกษตรอินทรีย์แก๊สชีวภาพขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ผัก วัสดุปลูก ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ (Total dissolved solids)ข้าวคลอโรฟิลความเป็นพิษต่อพืชความไม่สมบูรณ์ของปุ๋ยค่าดัชนีการงอกของเมล็ดคุณภาพน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Qualityเครื่องผลิตปุ๋ยหมักเครื่องหมักขยะอินทรีย์จอกจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชชาใบข้าวดัชนีการงอกดัชนีการงอกของเมล็ดพืชดัชนีต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Index)ต้นกล้าธัญพืชไทย (Thai Cereal Grass)ถังน้ำหมักชีวภาพถังหมักถังหมักชีวภาพถุงพลาสติกดำเทคนิคการตรวจวิเคราะห์น้ำ-เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก-เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำธาตุอาหาร (Minerals)นวัตกรรมนํ้าหมักน้ำกากส่าน้ำทิ้งน้ำบาดาล (Groundwater)น้ำหมักชีวภาพไนเตรท (Nitrate)บึงประดิษฐ์แบคทีเรียปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระปลานิลปัญหาฝุ่นละอองปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผักโขมพญายอพริกพฤกษเคมีพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน เครื่องหมักแก๊สพลังงานทดแทน ชีวมวล ยั่งยืนพืชชอบเกลือ (Halophyte)พืชน้ำพื้นที่ปรับเปลี่ยน, GAP, การจัดการสิ่งแวมะเขือเทศมูลวัวระบบกำจัดขยะบ้านเรือนระบบนิเวศสามน้ำระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ระบบหมักขยะ การหมักแบบใช้ออกซิเจน ขยะอินทรีย์ การกวนผสมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดสารกำจัดศัตรูพืชวัชพืชและผักตบชวาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวิตามินวิตามินซีเศษผมสบู่ดำสัตว์น้ำสารกำจัดศตรูพืชสารสกัดสมุนไพรสิ่งแวดล้อมออกซาเลตออร์กาโนฟอตเฟตอัตราเจือจางอุตสาหกรรมฟอกย้อม (Textile industry)โฮมสเตย์และรีสอร์ท

  Interest

  -การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (64)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Nitrogen removal in recirculated duckweed ponds systemBenjawan L., Koottatep T.2007Water Science and Technology
   55(11),pp. 103-110
   9
   2Composting of biodegradable organic waste from Thai household in a semi-continuous composterBenjawan L., Sihawong S., Chayaprasert W., Liamlaem W.2015Compost Science and Utilization
   23(1),pp. 11-17
   8
   3Sustainable wastewater management technology for tourism in Thailand: Case and experimental studiesLiamlaem W., Benjawan L., Polprasert C.2019Water Science and Technology
   79(10),pp. 1977-1984
   1
   4Nitrogen removal in duckweed-based ponds with effluent recirculationBenjawan L., Lee S., Koottatep T.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(4),pp. 767-775
   1
   5Seasonal variations of water quality in Bangpakong River and nearby canals at Banpho districtBubphamala T., Benjawan L., Liamlaem W.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(4),pp. 732-743
   0