Person Image

  Education

  • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2536
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Agricultural wasteamaranthantioxidant activityartesian wellbacteria and Coliform bacteriaBangpakong RiverBanpho districtBCGCanna indica L.cerealcereal cropcereal health productCompostcompostingConstructed wetlandConversion Area, GAP, Environmental ManaDecentralized wastewater treatmentdrinking waterdry/wet seasonduckweedEffluenteffluent recirculationFree RadicalFruits seedGAPGermination indexgreen resortgroundwaterHealth FoodHomestayHomestay resortHomestays and resortshousehold wastewaterisk assessmentmunicipal wastewaterNatural systemnearby canalsnitratenitrogen removalonsite wastewater treatmentOn-site wastewater treatment systemorganic wasteorganic waste composteroxalateraw materialresortrice,wheat,shoot,multiplication,nutritioseed oilsemi-continuous compostershelf lifesubsurface flowSubsurface flow constructed wetlandsubsurface flow constructed wetland (SFCWs)sub-surface flow constructed wetlandการงอกของเมล็ดการดูดซึมธาตุอาหารการตรวจติดตาม Monitoring-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสียการปนเปื้อน (Contamination)การปนเปื้อน Contaminationการปนเปื้อน ความปลอดภัยทางอาหารการปนเปื้อนจุลินทรีย์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)การมีส่วนร่วมการย่อยสลาย-การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัดการหมักแบบใช้ออกซิเจนกุ้งขาวแวนนาไมเกษตรอินทรีย์แก๊สชีวภาพขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ผัก วัสดุปลูก ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ (Total dissolved solids)ข้าวคลอโรฟิลคลอโรฟิลล์ความเป็นพิษต่อพืชค่าดัชนีการงอกของเมล็ดเครื่องผลิตปุ๋ยหมักเครื่องหมักขยะอินทรีย์จอกจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชชาใบข้าวดัชนีการงอกดัชนีการงอกของเมล็ดพืชดัชนีต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Index)ต้นกล้าธัญพืชไทย (Thai Cereal Grass)ถังน้ำหมักชีวภาพถังหมักถังหมักชีวภาพถุงพลาสติกดำนํ้าหมักน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักผักโขมพริกระบบบำบัดน้ำเสียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

  Interest

  -การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 125 ชั้น 1 อาคารชุมชนสมิทธิโชติ
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • สถานีปุ๋ยหมัก ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (83)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Nitrogen removal in recirculated duckweed ponds systemBenjawan L., Koottatep T.2007Water Science and Technology
  55(11),pp. 103-110
  13
  2Composting of biodegradable organic waste from Thai household in a semi-continuous composterBenjawan L., Sihawong S., Chayaprasert W., Liamlaem W.2015Compost Science and Utilization
  23(1),pp. 11-17
  9
  3Sustainable wastewater management technology for tourism in Thailand: Case and experimental studiesLiamlaem W., Benjawan L., Polprasert C.2019Water Science and Technology
  79(10),pp. 1977-1984
  3
  4Water Lettuce (Pistia stratiotes L.) as Base Material for CompostingRattanawong Y., Kungskulniti N., Kungskulniti N., Charoenca N., Charoenca N., Benjawan L., Englande A.J.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 70-80
  2
  5Nitrogen removal in duckweed-based ponds with effluent recirculationBenjawan L., Lee S., Koottatep T.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 767-775
  2
  6Seasonal variations of water quality in Bangpakong River and nearby canals at Banpho districtBubphamala T., Benjawan L., Liamlaem W.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 732-743
  1
  7Potential Use of the Constructed Wetland System as an Eco-technology for Wastewater Treatment in ResortBenjawan L., Liamlaem W., Polprasert C.2022EnvironmentAsia
  15(2),pp. 132-140
  0