Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2561
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย, 2553

  Interest

  edible coating, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้อง 0 ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชน ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องศูนย์ถ่ายทอดฯ ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องสำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 1-5 อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 0 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก