Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2561
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย, 2553

  Interest

  edible coating, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
    • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
    • ห้อง 0 ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
    • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องศูนย์ถ่ายทอดฯ ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องสำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 1-5 อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
    • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 0 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)