โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงพระโขนงเหนือ

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565

  • inนายพสธร ผ่องแผ้ว

  • inนายพสธร ผ่องแผ้ว

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์