Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2560
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ. (สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบับ, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  AdoptionAgricultural Developmentagricultural development.antibacterial activityantioxidant activitycommunity basediffusionGoatPara rubberparticipatorySustainableTambon Agricultural Technology Transfer and Services Centertechnology transfertotalphenolic compoundsกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการจัดการความรู้การจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายท่อเทคโนโลยีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การบริการวิชาการการบริหารการบริหารจัดการการบริหารจัดการเชิงธรุกิจการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นครปฐมการปลูกพืชหลังนาการผลิตข้าวไทยการผลิตข้าวปิ่นเกษตรการผลิตผักคุณภาพการผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAPการผลิตผักอย่างยั่งยืนการผลิตพืชการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชนการพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาการเกษตรการยอมรับการส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน)การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตรกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการส่งเสริมข้าวข้าวปิ่นเกษตรคณะกรรมการบริหารความคิดเห็นความพร้อมความยั่งยืนความยากจนโครงการต้นแบบชาวนาต้นแบบต้นทุนการปลูกข้าวต้นแบบคู่มือและวีซีดีตลาดนัดแตรวงพนื้บ้านถั่งเช่าทางเลือกใหม่แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาบทบาทภาครัฐบริการวิชาการประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลอดภัยผลิตข้าวไทยผักคุณภาพเพื่อการค้าพริกพฤติกรรมมนุษย์พัฒนาการเกษตรพัฒนาชาวนาพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมพืชผักพื้นที 9 บวรแพะฟาร์มขนาดเล็กภาคตะวันออกภูมิปัญญาพืน้บ้านเมล็ดข้าวเปลือกโมเดลข้าวกำแพงแสนยางพาราระบบการการผลิดโรงเรียนบุตรเกษตรกรโรงสีชุมชนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหน่วยงานบริการวิชาการห้วยองคตหัวเชื้อเห็ดเห็ดถั่งเช่าสีทองเห็ดเศรษฐกิจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์ความรู้อาชีพอิ่มเกษตร

  Interest

  การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2560 - ก.ย. 2560 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • มิ.ย. 2557 - ก.ค. 2558 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • ต.ค. 2553 - พ.ย. 2554 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก