Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2560
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ. (สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบับ, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  AdoptionAgricultural Developmentagricultural development.antibacterial activityantioxidant activitycommunity basediffusionPara rubberparticipatorySustainableTambon Agricultural Technology Transfer and Services Centertechnology transfertotalphenolic compoundsกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการจัดการความรู้การจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายท่อเทคโนโลยีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การบริการวิชาการการบริหารการบริหารจัดการการบริหารจัดการเชิงธรุกิจการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นครปฐมการปลูกพืชหลังนาการผลิตข้าวไทยการผลิตข้าวปิ่นเกษตรการผลิตผักคุณภาพการผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAPการผลิตผักอย่างยั่งยืนการผลิตพืชการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชนการพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาการเกษตรการยอมรับการส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน)การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตรกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAPข้าวข้าวปิ่นเกษตรคณะกรรมการบริหารความคิดเห็นความพร้อมความยั่งยืนความยากจนโครงการต้นแบบชาวนาต้นแบบต้นทุนการปลูกข้าวต้นแบบคู่มือและวีซีดีตลาดนัดแตรวงพนื้บ้านถั่งเช่าทางเลือกใหม่แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาบทบาทภาครัฐบริการวิชาการประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลอดภัยผลิตข้าวไทยผักคุณภาพเพื่อการค้าพริกพฤติกรรมมนุษย์พัฒนาการเกษตรพัฒนาชาวนาพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมพืชผักพื้นที 9 บวรฟาร์มขนาดเล็กภาคตะวันออกภูมิปัญญาพืน้บ้านเมล็ดข้าวเปลือกโมเดลข้าวกำแพงแสนยางพาราระบบการการผลิดโรงเรียนบุตรเกษตรกรโรงสีชุมชนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหน่วยงานบริการวิชาการห้วยองคตหัวเชื้อเห็ดเห็ดถั่งเช่าสีทองเห็ดเศรษฐกิจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์ความรู้อาชีพอิ่มเกษตร

  Interest

  การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก