แนวทางการยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์