Person Image

  Education

  • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  - 5’-นิวคลีโอไทด์ (5’ Nucleoti- Equivalent Umami Concentrati- กรดอะมิโนอิสระ (Free amino a- ปริมาณสารฟีนอลลิค (total phe- รสอร่อย / รสกลมกล่อม / รสอูม- ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ (A- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antiox- เห็ดนางรมฮังการี (Hungarian- เห็ดฟาง (Straw mushroom / Vo- เห็ดหอมสด (Shiitake / black- qualities Food processing1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัยA: ntimutagenicityames testAmino acidsanthocyaninAntimutagenic activityantimutagenicityantimutagenicitytantioxidant activityAsean FruitscurcuminoidCut-pieceDPPH assayDrosophila wing spot testdurianEffect of ShellingF reer adical scavengingTFerulic acidgrilled chickenhai foodheatheterocyclic amineshybrid cornIncomeInstitute of Food Research and Product Development.Lactic-fermented beverageLime JuiceLongkongLow OxygenmarinadeMarketing mechanismmetallized filmminimal processingminimally processedmodified atmosphereQualityQuality Assurance SystemsQuality packagingRanking and selectionRecombination testRespiration Rateretail packshelf-lifeShiitake mushroomSimulationSliced Yard Long Beansodium metabisulfitesomatic mutationStraw mushroomsucroseSweet cornSweet corn yogurtTaste characteristicsTemperatureThai edible mushroomThai foodThai grilled chickenThai VagetablesTorch ginger flowerTrend of Training Needstumericturmeric beverageU2TUltrasoundUltraviolet Cvacuum packagingVigna sinensis var. sesquipedalis L.Yogurt productionกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กรดเฟอรุลิกกรดเฟอรูลิกกรดอะมิโนอิสระกรดอะมิโนอิสระ (Free amino acid)การต้านการกลายพันธุ์ขนมขบเคี้ยวข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลผลลองกองผลิตภัณฑ์ฟักทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลูกชุบสารต้านอนุมูลอิสระเห็ดฟางอายุการเก็บเอมส์เทสต์

  Interest

  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
  • ก.พ. 2564 - ก.ย. 2565 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2565 รองผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2561 - ก.พ. 2564 หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2560 รองหัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2553 - ธ.ค. 2556 รองหัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโถงเครื่องมือชั้น 1 ชั้น 1 อาคาร 5
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernelsChudhangkura A., Teangpook C., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C.2018Journal of Food Science and Technology
  55(10),pp. 4167-4173
  5
  2Antimutagenic activity of turmeric extract beveragesSaengprakai J., Chudhangkura A.2017Pakistan Journal of Nutrition
  16(7),pp. 514-520
  2
  3Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in retail packageChudhangkura A., Jariyavattanavijit C., Sikkhamondhol C., Yodin K.2016Acta Horticulturae
  1123,pp. 143-148
  0
  4Antimutagenicity and anthocyanin of purple hybrid corn during storage in selected packaging materialsChudhangkura A., Saengprakai J.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(3),pp. 781-788
  0