Search Result of "aglycone"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการอบแห้งและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปถั่วเหลืองเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสารอะกลัยโคน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะในช่องจับอะไกลโคนของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเลิศลักษณ์ เงินศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีปริมาณไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้เขียน:Imgศรีเวียง ทิพกานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, ImgWitoon Prinyawiwatkul

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Freezing preservation of food, Sensory evaluation, Food composition analysis by Electronic nose, GC-MS (Head-Space)

Resume

12