Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการหมัก), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ?-GlucosidaseaglyconeaglyconesAlgaeAnatomyAnkistrodesmus sp. IFRPD No.1061antiallergic activityanti-inflammatory activityAntimutagenicityantioxidantantioxidant properties ArthrospiraAstaxanthinBacillus coagulansbatch fermentationbeta-carotene ketolasebioactive ingredientBioconversionFermented soybean residue?-GlucosidaseIsoflavonesFunctional propertiesbiodieselbiogas productionBiological activitiesBiomassBiomass residuebioproductBiosorptionbrinecarcinogensCarotenoidsCaulerpaCaulerpinCFDChemical FertilizersChemometricchromium (VI)Color EnhancementComputational Fluid DynamicsCordycepinCordyceps militarisC-phycocyaninCricketCultivationCyanobacteriadigestibilityEncapsulationExopolysaccharideExopolysaccharide gene clusterExtractionFood ingredientFreeze-driedfreeze-dryingFunctional propertiesfunctional properties green technology grilled foodHaematococcusice creamInducing agentsLipidlipid productivityLong COVIDLuteinmacroalgaemarinating saucesMediummedium compositionMicroalgaemicroalgal cell debrismicroencapsulationmicronutrientsMicroscopyMixotrophicMolecularmonosaccharideMorphologyMutagenesisNutrientphycobiliproteinspolysaccharidePropertiesProteinsoybean residueSpirulinaSpirulina platensisกากถั่วเหลืองการเพาะเลี้ยงการสกัดชีวมวลเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนื้อเทียมเปปไทด์โพลิแซคคาไรด์ไฟโคไซยานินรงควัตถุฤทธิ์ทางชีวภาพลูทีนสไปรูลิน่าสาหร่ายสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายสไปรูลิน่าไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

  Interest

  สาหร่าย, เทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
  • ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง Microbial genetics ชั้น 2 อาคาร Sc1
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 19 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Extraction, purification and antioxidant activity of phycobiliprotein from Arthrospira platensisPan-utai W., Pan-utai W., Pan-utai W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2019Process Biochemistry
  82,pp. 189-198
  79
  2Extraction of C-phycocyanin from Arthrospira (Spirulina) and its thermal stability with citric acidPan-utai W., Pan-utai W., Pan-utai W., Kahapana W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2018Journal of Applied Phycology
  30(1),pp. 231-242
  53
  3Physical extraction and extrusion entrapment of C-phycocyanin from Arthrospira platensisPan-utai W., Iamtham S., Iamtham S.2019Journal of King Saud University - Science
  31(4),pp. 1535-1542
  37
  4Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganicPan-utai W., Parakulsuksatid P., Phomkaivon N.2017Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  12,pp. 152-158
  27
  5Enhanced microencapsulation of C-phycocyanin from Arthrospira by freeze-drying with different wall materialsPan-utai W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2020Food Technology and Biotechnology
  58(4),pp. 423-432
  15
  6Combination of mechanical and chemical extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis and its properties of microencapsulationPan-utai W., Boonpok S., Pornpukdeewattana S.2021Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  33
  13
  7Effect of Spirulina biomass residue on yield and cordycepin and adenosine production of Cordyceps militaris cultureIamtham S., Iamtham S., Kaewkam A., Kaewkam A., Chanprame S., Chanprame S., Pan-utai W.2022Bioresource Technology Reports
  17
  10
  8Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient AvailabilityPan-utai W., Poopat N., Parakulsuksatid P.2020Applied Food Biotechnology
  7(4),pp. 225-_233
  10
  9Effect of arthrospira microalga fortification on physicochemical properties of yogurtPan-Utai W., Atkonghan J., Onsamark T., Imthalay W.2020Current Research in Nutrition and Food Science
  8(2),pp. 531-540
  5
  10Ultrasonic-Assisted Extraction and Antioxidant Potential of Valuable Protein from Ulva rigida MacroalgaePan-utai W., Pantoa T., Roytrakul S., Praiboon J., Kosawatpat P., Tamtin M., Thongdang B.2023Life
  13(1)
  5
  11Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green TechnologiesPan-utai W., Iamtham S., Iamtham S., Boonbumrung S., Mookdasanit J.2022Life
  12(11)
  4
  12Preparation and Characterization of Novel Green Seaweed Films from Ulva rigidaSonchaeng U., Wongphan P., Pan-utai W., Paopun Y., Kansandee W., Satmalee P., Tamtin M., Kosawatpat P., Harnkarnsujarit N.2023Polymers
  15(16)
  3
  13Arthrospira platensis Mutagenesis for Protein and C-Phycocyanin Improvement and Proteomics ApproachesPan-Utai W., Iamtham S., Iamtham S., Roytrakul S., Settachaimongkon S., Wattanasiritham L.S., Boonbumrung S., Mookdasanit J., Sithtisarn S.2022Life
  12(6)
  2
  14Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste UtilizationPan-utai W., Thitiprasert S., Pornpukdeewattana S.2022Frontiers in Energy Research
  10
  1
  15Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid productivitiesPan-utai W., Srinophakun P., Inrung W.2019Journal of Biological Research (Italy)
  92(2),pp. 95-100
  1
  16Isoflavone aglycone-rich powder from soybean residue submerged fermentation using Lactobacillus fermentum 44197Phomkaivon N., Pan-utai W., Surojanametakul V., Varichanan P., Kaewtathip T., Kanyakam K., Klinsoda J.2023NFS Journal
  33
  1
  17Techno-functional properties of microalgae in food productsPan-utai W., Iamtham S.2023Handbook of Food and Feed from Microalgae: Production, Application, Regulation, and Sustainability
  ,pp. 293-304
  1
  18Structural Development of Marine Green Alga (Ulva rigida C. Agardh, 1823) during CultivationPaopun Y., Thanomchat P., Roopkham C., Umroong P., Pan-Utai W., Satmalee P., Kosawatpat P., Thongdang B., Tamtin M.2023Trends in Sciences
  20(8)
  0