Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการหมัก), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 3 3 0
  2023 การศึกษาอัตลักษณ์ทางชีวโมเลกุลของอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การคัดกรองและประเมินศักยภาพสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กที่คัดแยกได้เพื่อการผลิตรงควัตถุชนิดลูทีน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2023 ศักยภาพของแอนโทไซยานินชนิด acylated and non-acylated ต่อการยับยั้ง ?-amylase และ ? -glucosidase และการปรับปรุงการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมผลผลิตชีวมวลและกระตุ้นการสะสมรงควัตถุชนิดลูทีนในสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การบูรณาการเมตาจีโนมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ของอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
  2015 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
  2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 17 18 13 0
  2022 ศักยภาพของโปรตีนและเปปไทด์จากสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบอาหารที่ มีฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายขนาดใหญ่ Caulerpa และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตและเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida): องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและบูรณาการกระ บวนการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 โครงสร้างและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 ผลของส่วนประกอบสารสกัดสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ต่อคุณสมบัติฟิล์มเพื่อการ พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชีวฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์จากสารสกัดพฤกษเคมีในสาหร่ายเศรษฐกิจ Caulerpa เพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนเสริมสุขภาพจากผำเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการใช้ทรัพยากรชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรตีนทดแทนจากจิ้งหรีดและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 ผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตรูปแบบใหม่จากเมล็ดฟักทองหมักโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีวผลิตภัณฑ์ตามกรอกแนวคิดแบบครบวงจร: ไฟโคไซยานินและเซลล์ที่เหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 0 1 0
  2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2017 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 3 0
  2016 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 1 0
  2016 ผลของฟอสฟอรัสในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อใช้เป็นอาหารเชิงพันธภาพในการป้องกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การตรวจหากลุ่มยีนที่ควบคุมการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาร์ไรด์เพื่อการผลิตพรีไบโอติกจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ปริมาณโพลิแซคคาไรด์ และไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูไลน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis (IFRPD 1182) และ Spirulina maxima (IFRPD 1183) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 2 0
  2014 การพัฒนากระบวนการผลิต functional ingredients ที่มีกรดอะมิโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกากถั่วเหลืองหมัก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 1 0
  2012 ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 2 0
  2012 สมบัติพรีไบโอติกของโพลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 3 1 0
  2010 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 7 5 5 0
  2021 โครงการกระบวนการเอกซ์ทรูชันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และแนวทางในการใช้วัตถุดิบโปรตีนทางเลือกอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 0 0 0 0
  2020 ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าสาหร่ายพวงองุ่น หัวหน้าโครงการ บริษัท สิริ คอสเมติก จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีโปรตีนและซี-ไฟโคไซยานินสูงด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2019 การศึกษาการผลิตไข่ปลาคาเวียร์จากสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด 0 2 0 0
  2018 การศึกษาการทำแห้งสาหร่ายไข่น้ำ หัวหน้าโครงการ Lemna Foods Pte Ltd. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อป้องกันการสำลักในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาทดลองการดองเกลือและคืนสภาพสาหร่ายพวงองุ่น หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณฉัตรณรงศ์ วงศ์ชัยบูรณ์) 0 0 0 0
  2016 การศึกษากระบวนการสกัดรงควัตถุสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและพัฒนาเสถียรภาพของไมโครเอนแคปซูลเลทซีไฟโคไซยานิน อื่นๆ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 2 2 1 0
  2015 การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ บริษัท ซิปโก้ จำกัด 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 4 0