Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioproducts Science), Kasetsart University, Thailand, 2019
  • วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการหมัก), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 3 1 0
  2016 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2015 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 4 16 4 0
  2017 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2016 ผลของฟอสฟอรัสในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อใช้เป็นอาหารเชิงพันธภาพในการป้องกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การตรวจหากลุ่มยีนที่ควบคุมการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาร์ไรด์เพื่อการผลิตพรีไบโอติกจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ปริมาณโพลิแซคคาไรด์ และไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูไลน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis (IFRPD 1182) และ Spirulina maxima (IFRPD 1183) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 1 0
  2014 การพัฒนากระบวนการผลิต functional ingredients ที่มีกรดอะมิโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกากถั่วเหลืองหมัก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2012 ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
  2012 สมบัติพรีไบโอติกของโพลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 3 0 0
  2010 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 3 3 0
  2019 การศึกษาการผลิตไข่ปลาคาเวียร์จากสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการทำแห้งสาหร่ายไข่น้ำ หัวหน้าโครงการ Lemna Foods Pte Ltd. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อป้องกันการสำลักในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาทดลองการดองเกลือและคืนสภาพสาหร่ายพวงองุ่น หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณฉัตรณรงศ์ วงศ์ชัยบูรณ์) 0 0 0 0
  2016 การศึกษากระบวนการสกัดรงควัตถุสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและพัฒนาเสถียรภาพของไมโครเอนแคปซูลเลทซีไฟโคไซยานิน อื่นๆ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 2 2 1 0
  2015 การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ บริษัท ซิปโก้ จำกัด 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 2 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)