Search Result of "bioproduct"

About 51 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Integrated pest management using bioproduct for chinese kale production

ผู้แต่ง:ImgDr.Jaruwat Thowthampitak, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ

นักวิจัย: Imgพราวมาส เจริญรักษ์ Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgจิตรา น้อยพันธ์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชีวภัณฑ์ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ

ผู้เขียน:Imgไก่แก้ว สุธรรมมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change

หัวเรื่อง:การใช้Spirulina maxima ในการจัดการสภาวะแวดล้อมของโรงงานวุ้นเส้นและการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากSpirulina maxima

123