Person Image

  Education

  • วทบ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  antioxidant activityCaulerpaDigestibilityflourFlour and StarchFood productsfried flake characteristicsGELgel propertiesGelationheat moisture treatmentPhysicochemical propertiesPhysicochemical propertypurple sweet potatoResistant starchricerice flourrice starchrice starterrice, resistant starch, acid hydrolysirice: fermented rice noodlericeberrysaltSea lettucesnacksoluble dietary fibersoluble fibersoybeanStarchStarch contentsstarch digestibilitystarch granuleStarch modificationSTARCH RETROGRADATIONstorageStructureSustainable rice productionsweet glutinous riceTEXTUREtraditional starter cultureturmeric extractedUlvaUlva rigidawet-milling rice flourwhey proteinWSPกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนกระบวนการเอกซ์ทรูชันก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากาแฟข้าวเสริมคอลลาเจนกาแฟจากข้าวการแช่เยือกแข็งยิ่งยวด แป้งข้าว สตาร์ชข้การดัดแปรทางกลการประเมินวัฏจักรชีวิตการแปรรูปการสกัดด้วยเทคโนโลยีสีเขียวการสกัดพฤกษเคมีการหมักการหมักด้วยเชื้อกรดแลกติกการให้ความร้อนร่วมกับความชื้นกึ่งสำเร็จรูปไก่ขนมจีนขนมจีน ข้าว แป้งขนมจีนพร้อมบริโภคข้าวข้าว สตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปข้าวตังข้าวนึ่งจากข้าวเหนียวข้าวไม่ผ่านการขัดสีข้าวไรซ์เบอร์รีข้าวสี (colored rice)ข้าวหุงสุกเร็วข้าวเหนียวความปลอดภัยทางอาหารความสามารถในการต้านออกซิเดชันคุณสมบัติเชิงหน้าที่คุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีกายภาพชาเขียวแช่เยือกแข็งซีเรียลดอกกะหล่ำดัชนีน้ำตาลตลาดเฉพาะทางเทคนิคการพองตัวโดยไม่ใช้การทอดนวัตกรรมอาหารน้ำเชื่อมจากข้าวน้ำตาลที่ทนต่อการย่อยน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์บรรจุภัณฑ์ชีวฐานเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ไบโอรีไฟเนอรี่ปราศจากกลูเตนปริมาณแอนโทไซยานินแป้งข้าวมันเทศสีม่วงสตาร์ชที่ย่อยได้ช้า

  Interest

  แป้ง สตาร์ช และการใช้ประโยชน์, Flour and Starch

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  • ม.ค. 2565 - ต.ค. 2566 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  • ก.พ. 2564 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง 509-510 ชั้น 5 อาคารฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (80)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperatureSatmalee P., Charoenrein S.2009International Journal of Food Science and Technology
  44(7),pp. 1367-1372
  21
  2Preparation of curcuminoid powder from turmeric root (Curcuma longa Linn) for food ingredient useSurojanametakul V., Satmalee P., Saengprakai J., Siliwan D., Wattanasiritham L.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 123-130
  18
  3Removal of soluble proteins during fermentation process for improving textural properties of traditional Thai rice noodles, Kanom-jeenSatmalee P., Surojanametakul V., Phomkaivorn N., Pantavee W., Yoshihashi T.2017Japan Agricultural Research Quarterly
  51(4),pp. 327-331
  11
  4Effect of oil type and batter ingredients on the properties of deep-frying flakesSurojanametakul V., Karnasuta S., Satmalee P.2020Food Science and Technology
  40,pp. 592-596
  10
  5Effect of debranching and heat-moisture treatment on the properties of Thai rice floursSatmalee P., Satmalee P., Matsuki J.2011International Journal of Food Science and Technology
  46(12),pp. 2628-2633
  10
  6Preparation and Characterization of Novel Green Seaweed Films from Ulva rigidaSonchaeng U., Wongphan P., Pan-utai W., Paopun Y., Kansandee W., Satmalee P., Tamtin M., Kosawatpat P., Harnkarnsujarit N.2023Polymers
  15(16)
  4
  7Effects of Liquid Nitrogen Deep Freezing Treatment on Rice Starch PropertiesSurojanametakul V., Udomrati S., Satmalee P.2022Starch/Staerke
  1
  8Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starchSurojanametakul V., Satmalee P., Thirathumthavorn D., Udomrati S.2022Journal of Food Measurement and Characterization
  1
  9The nutrition-environment nexus assessment of Thai Riceberry product for supporting environmental product declarationMungkung R., Dangsiri S., Satmalee P., Surojanametakul V., Saejew K., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2023Environment, Development and Sustainability
  1
  10Effects of pretreatment and drying methods on physical properties and bioactivity of sea lettuce (Ulva rigida)Satmalee P., Pantoa T., Saah S., Paopun Y., Tamtin M., Kosawatpat P., Thongdang B.2023Food Science and Technology (Brazil)
  43
  0
  11Structural Development of Marine Green Alga (Ulva rigida C. Agardh, 1823) during CultivationPaopun Y., Thanomchat P., Roopkham C., Umroong P., Pan-Utai W., Satmalee P., Kosawatpat P., Thongdang B., Tamtin M.2023Trends in Sciences
  20(8)
  0
  12Brine-Processed Caulerpa lentillifera Macroalgal Stability: Physicochemical, Nutritional and Microbiological PropertiesPan-utai W., Satmalee P., Saah S., Paopun Y., Tamtin M.2023Life
  13(11)
  0