Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • M.S. (Food Science), Kagawa University, ญี่ปุ่น, 2553
  • Ph.D. (Food Science), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2556

  Expertise Cloud

  DIPPING TANKAcid hydrolysisAmphiphilic oligosaccharideamphiphilic oligosaccharidesamylopectin fine structureAmyloseAmylose contentamylose-lipid complexantibacterialAntimicrobialAnti-microbialbakerybakery productscassavacassava starch morphologyCentrifugal forceChlorine compoundsCoalescenceCombined acid hydrolysisContinuous phaseCritical flocculation concentrationCyclodextrinsdeep freezingdeep freezing cassava starchdeep freezing, rice flour, rice starchDegree of substitutionDextrose equivalentsdigestionDrop breakupDroplet size distributionsDropsDSCEmulsificationEmulsification indexemulsifierEmulsionEmulsion stabilityEmulsion stabilization mechanismEmulsionsEnzymatic esterificationEnzyme catalyzed reactionEscherichia coliEsterificationEsterified maltodextrinesterifyEstersFatty acidFatty acid esterFlocculationFlow behaviorlipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationmillingMoistureMonodisperse emulsionmorphologynaturally occurring emulsifiersoil separationOil-in-water emulsionPalmitic acidrheologyRice flourrice starchstabilityStaphylococcus aureusstarchSurface-activeXylo-oligosaccharideการโม่ข้าวทวีน 80แป้งข้าวแป้งข้าว ขนมจีน สตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ การหมัก การให้ความร้อนร่วมกับความชื้นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งพร้อมใช้แปรรูปโปรตีนมอลโตเดกทรินมอลโตเดกทรินเอสเทอร์มันสำปะหลังเม็ดป๊อบ โปรตีนรีโอโลยีฤทธิ์ทางชีวภาพเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวสตาร์ชสตาร์ชข้าวสตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและกายภาพสมุนไพร ผลไม้ไทย โรคมะเร็งสำเร็จรูปเส้นผัดไทยอนุภาคเพิ่มความคงตัวอบแห้งอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอิมัลชันอิมัลชั่นเอสเทอร์ริฟิเคชั่น

  Interest

  แป้ง และสตาร์ช ( Flour and Starch ), Food emulsion

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (93)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rheological properties and stability of oil-in-water emulsions containing tapioca maltodextrin in the aqueous phaseUdomrati S., Udomrati S., Ikeda S., Gohtani S.2013Journal of Food Engineering
  116(1),pp. 170-175
  27
  2Enzymatic esterification of tapioca maltodextrin fatty acid esterUdomrati S., Udomrati S., Gohtani S.2014Carbohydrate Polymers
  99,pp. 379-384
  23
  3Characterization of virgin coconut oil (VCO) recovered by different techniques and fruit maturitiesPrapun R., Cheetangdee N., Udomrati S.2016International Food Research Journal
  23(5),pp. 2117-2124
  19
  4Tapioca maltodextrin fatty acid ester as a potential stabilizer for Tween 80-stabilized oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Gohtani S.2015Food Hydrocolloids
  44,pp. 23-31
  18
  5The effect of tapioca maltodextrins on the stability of oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Ikeda S., Gohtani S.2011Starch/Staerke
  63(6),pp. 347-353
  17
  6Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsionsUdomrati S., Udomrati S., Khalid N., Khalid N., Gohtani S., Nakajima M., Nakajima M., Neves M., Neves M., Uemura K., Uemura K., Kobayashi I., Kobayashi I.2016Carbohydrate Polymers
  143,pp. 44-50
  15
  7Formulation and characterization of esterified xylo-oligosaccharides-stabilized oil-in-water emulsions using microchannel emulsificationUdomrati S., Udomrati S., Khalid N., Khalid N., Khalid N., Gohtani S., Nakajima M., Nakajima M., Uemura K., Uemura K., Kobayashi I., Kobayashi I.2016Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
  148,pp. 333-342
  11
  8Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020International Journal of Food Science and Technology
  55(4),pp. 1437-1447
  11
  9Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability, and lipid digestibilityUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
  100(6),pp. 2473-2481
  11
  10Esterified xylo-oligosaccharides for stabilization of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions: Stabilization mechanism, rheological properties, and stability of emulsionsUdomrati S., Gohtani S.2014Journal of the Science of Food and Agriculture
  94(15),pp. 3241-3247
  9
  11Retrogradation of waxy rice starch gel in the vicinity of the glass transition temperatureCharoenrein S., Udomrati S.2013International Journal of Food Science
  2013
  8
  12Enzymatic modification and characterization of xylo-oligosaccharide esters as potential emulsifiersUdomrati S., Gohtani S.2015International Food Research Journal
  22(2),pp. 818-825
  6
  13Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsionsUdomrati S., Cheetangdee N., Gohtani S., Surojanametakul V., Klongdee S.2020Food Science and Biotechnology
  29(3),pp. 387-392
  5
  14Surface-Active Properties and Anti-Microbial Activities of Esterified MaltodextrinsPantoa T., Shompoosang S., Ploypetchara T., Gohtani S., Udomrati S.2019Starch/Staerke
  71(7-8)
  4
  15Effects of Esterified Maltodextrin on In Vitro Gastrointestinal Digestibility of Tween 80-Stabilized Oil-in-water EmulsionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020European Journal of Lipid Science and Technology
  3
  16Effects of Liquid Nitrogen Deep Freezing Treatment on Rice Starch PropertiesSurojanametakul V., Udomrati S., Satmalee P.2022Starch/Staerke
  0
  17Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starchSurojanametakul V., Satmalee P., Thirathumthavorn D., Udomrati S.2022Journal of Food Measurement and Characterization
  0
  18Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contentsUdomrati S., Tungtrakul P., Lowithun N., Thirathumthavorn D.2022Science, Engineering and Health Studies
  16
  0
  19Physicochemical properties of instant fried gluten-free noodles incorporating defatted Riceberry bran and soy protein isolateThirathumthavorn D., Sintongtanaput A., Wongpracharat S., Chai-Uea P., Udomrati S.2022Brazilian Journal of Food Technology
  25
  0
  20DSC STUDIES OF THE EFFECT OF SODIUM CARBONATE, POLYOLS, AND EMULSIFIERS ON THERMAL PROPERTIES OF GLUTEN-FREE NOODLE DOUGHKongrueng A., Thirathumthavorn D., Udomrati S., Chai-Uea P., Wattanapairoj C.2023Journal of Sustainability Science and Management
  18(9),pp. 111-122
  0