Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • M.S. (Food Science), Kagawa University, ญี่ปุ่น, 2553
  • Ph.D. (Food Science), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 4 0 0
  2021 ผลิตภัณฑ์โปรตีนอกไก่สำเร็จรูป ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูปที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำ ผู้ร่วมวิจัย IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 0 0 0 0
  2016 กลไกของมอลโตเดกทรินปาล์มิเตทร่วมกับ Tween 80 ในการรักษาความคงตัวของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำ และการนำไปประยุกต์ใช้ในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2015 การผลิตน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ทนต่อการย่อยจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศึกษาคุณสมบัติเคมี-ฟิสิกส์ และคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับกรดไขมัน หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 0 0
  2014 การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสาเร็จรูปชนิดย่อยได้ช้าจากเศษเส้นก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสตาร์ชมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงของแป้ง และสตาร์ชข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 14 5 0 0
  2018 การพัฒนาส่วนผสมขนมอบปราศจากกลูเตนพร้อมใช้จากแป้งข้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2018 การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของเแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2016 ผลของโอลิโกแซคคาไรด์ดัดแปรที่มีหมู่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในโมเลกุลและอิมัลซิไฟเออร์จากธรรมชาติเมื่อใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำต่อการย่อยไขมันในสภาวะจำลอง หัวหน้าโครงการ UNU-Kirin follow up research 5 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2015 ศึกษาการผลิต คุณสมบัติเคมี-กายภาพ และเสถียรภาพของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำที่มีขนาดอนุภาคไขมันสม่ำเสมอ (monodisperse emulsion) ทีมีไซโลโอลิโกแซคคาไรด์เอสเทอร์ร่วมกับกรดไขมันเป็นอิมัลซิฟายเออร์ โดยใช้ microchannel emulsification" หัวหน้าโครงการ UNU-Kirin Fellowship programme 2 3 0 0
  2015 Weight Watcher: อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท สปาชาแอนด์สลิม จำกัด 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
  2007 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0