Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioproducts Science), Kasetsart University, Thailand, 2019
  • วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการหมัก), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2548

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวนิดา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวนิดา 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 3
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,15 ต.ค. 2012 - 2 พ.ย. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพํมนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตเฉพาะทาง,1 เม.ย. 2014 - 30 พ.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558-2559,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016

  แสดงความคิดเห็น

  (0)