Search Result of "GABA"

About 183 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated Economic Crops

ผู้แต่ง:ImgMrs.Wanida Tewaruth Chitisankul, ImgDr.Pramuan Saithong, ImgMs.Karuna Wongkrajang, ImgDr.Warunee Varanyanond,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่วผสมข้าว GABA-rice (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (GABA)จากรำข้าวเพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติการต้านออกซิเดชันของซากาบา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
12345678910