Person Image

  Education

  • วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  แนวโน้มผลงานของประมวล

  Journal

  บทความของประมวล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

  Publish Year International Journal 6
  2019 inนายประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exนายศุภชัย นิติพันธ์, "Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown rice", Czech Journal of Food Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 75-80
  2019 inนายประมวล ทรายทอง, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exนายจีรวุฒิ เพิ่มพูล, "Optimization of Vinegar Production from Nipa (Nypa fruticans Wurmb.) Sap Using Surface Culture Fermentation Process", Applied Food Biotechnology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 192-200
  2019 exธนศักดิ์ ล้อมทอง, inนายประมวล ทรายทอง, "Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis", International Food Research Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 1515-1523
  2010 inนายประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 110, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2010, หน้า 553-557
  2010 inนายประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, exProf. Dr Li Congfa, "Isolation and primary identification of endophytic fungi fromCephalotaxus mannii trees", Maejo International Journal of Science and Technology , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 446-453
  2009 inนายประมวล ทรายทอง, exToshihide Nakamura , exJun SHIMA, "Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molasses", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 108, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 216-219
  Publish Year National Journal 3
  2020 exมาหามะสูไฮมี มะแซ, inนายประมวล ทรายทอง, exพีรวัส คงสง, ex สายใจ วัฒนเสน, "สมบัติต้านรังสียูวีและยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายย้อมราข้าวแดง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 203-211
  2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายประมวล ทรายทอง, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "ความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 777-789
  2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายประมวล ทรายทอง, "สมบัติเชิงหน้าที่ของข้าวไทย: การต้านอนุมูลอิสระและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1136-1347

  Conference

  การนำเสนอบทความของประมวล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

  Publish Year International Conference 15
  2018 inนายประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "Addition of Monacolin K and Gamma-Aminobutyric acid (GABA) in Red Yeast Rice by Monascus purpureus IFRPD 4046", 4th AFSA International Conference on Food Safety and Food Security , 10 - 12 สิงหาคม 2018, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  2017 inนายประมวล ทรายทอง, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนายประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "Production of Liquid Vinegar Starter Culture for Vinegar Making", The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 21 - 23 สิงหาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายประมวล ทรายทอง, exYuya Takahashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Germinating and Fermenting Effect on Group A Saponin Component in Soybean", 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
  2012 inนายประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exวิไล หนุนภักดี, "Shelf-life Extension and Inhibition of Undesirable Bacteria in Steamed Mackerel Fish Product by Lactic Acid Bacteria", 1st The AFSA on Food Safety and Food Security, 15 - 17 กันยายน 2012, โอซาก้า ญี่ปุ่น
  2012 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, "Phenolic Compound Analyzation of Thai Pigmented Rice", The Asian Food Security Association (AFSA), 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security , 15 - 17 กันยายน 2012, Osaka ญี่ปุ่น
  2011 inนายประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, "Comparison on Acetobacter strains for new techniques method of vinegar production", 4th Congress of European Microbiologists (FEMS 2011), 26 - 30 มิถุนายน 2011, เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  2010 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายประมวล ทรายทอง, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated Economic Crops", International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE”, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010
  2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายประมวล ทรายทอง, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Functional Properties of Thai Rice and Legume", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
  2010 inนายประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนายวันชัย พันธ์ทวี, "Comparison on Starter Culture from Three Drying Methods for Thai Fermented Fish (Plaa-som) Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
  2010 inนายประมวล ทรายทอง, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Preliminary Identification of Yeast Isolated fromv Fermented fruits and Vegatables products in Thailand.", 28th International Specialised Symposium on Yeast: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development, 15 - 18 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนายประมวล ทรายทอง, exJum Shima, exToshihide Nakamura , "Improvement of yeast strains was suitable for bio-ethanol production from molasses", 28th International Specialised Symposium on Yeast: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development , 15 - 18 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inนายประมวล ทรายทอง, exJun SHIMA, exToshihide Nakamura , "Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bio-ethanol production from molasses", the Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry (JSBBA) 2009, 27 - 29 มีนาคม 2009, Fukuoka ญี่ปุ่น
  2009 inนายวันชัย พันธ์ทวี, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนายประมวล ทรายทอง, "ผลของเส้นใยจากข้าวแปละกล้วยต่อการเจริญของ Lactobacillus paracasei", The 3rd International conference on fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2009 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนายประมวล ทรายทอง, "Influence of Rice Fiber on the Survival of Lactobacillus johnsonii IFRPD 2121 after Freeze-drying and during Storage", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 4
  2014 inนายประมวล ทรายทอง, exนายศุภชัย นิติพันธุ์, exผศ บุษกร อุตรภิชาติ, "โครงสร้างประชากรแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ปลาส้มด้วยวิธี 16S rDNA-PCR และ DGGE", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
  2012 exวิไล หนุนภักดี, exเพ็ญสม จำเรืองฤิทธิ์, inนายประมวล ทรายทอง, exJiro Nakayama, "Use of starter cultures Lactobacillus plantarum J10 and a nisin-producing Lactococcus lactis WNC20 towards some food-borne pathogens in nham, a traditional Thai fermented sausage", the 23rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology (TSB 2011), 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exบุษกร อุตรภิชาติ , inนายประมวล ทรายทอง, exมาลีนา ล่าเห, "การคัดเลือกยีสต์ทนกรดแอซีติกเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 , 25 - 28 พฤษภาคม 2011, โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
  2007 inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนายประมวล ทรายทอง, "การคัดหาและจัดจำแนกแลกติกแอซิดแบคทีเรียจากปลาส้มดดยใช้เทคนิค 16S rDNA", The 2nd International Conference on Fermentation Technology for value Added Agricultural Products, 23 - 25 พฤษภาคม 2007, ขอนแก่น ประเทศไทย

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 7
  2019 inนายประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวชนิดกวน (stirred yoghurt)c]tกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
  2019 inนายประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว (Set yoghurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
  2019 inนายประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์เนื้อทุเรียน", Kasetsart University, 2019
  2018 inนายประมวล ทรายทอง, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากชาดำ(black tea)ผสมชาผู่เออร์(pu-erh-tea)", Kasetsart University, 2018
  2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายประมวล ทรายทอง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "กรรมวิธีการผลิตแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเพาะงอก", Kasetsart University, 2015
  2015 inนายประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากเวย์มะพร้าว", บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2015
  2013 inนายประมวล ทรายทอง, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้", Kasetsart University, 2013
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490182]