การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมโพสิตฟิล์มจากแป้งกล้วยร่วมกับสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยหรือสารประเภท montmorillonite

Publish Year International Journal 4
2018 exอังคณา อ.สุวรรณ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Effect of banana and plasticizer types on mechanical, water barrier, and heat sealability of plasticized banana-based films", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1-8
2017 exอังคณา อ.สุวรรณ, exShankar, S., exWang, L.-F., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exRhim, J.-W., "One-step preparation of banana powder/silver nanoparticles composite films", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 497-506
2017 exอังคณา อ.สุวรรณ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Development and characterization of banana flour film incorporated with montmorillonite and banana starch nanoparticles", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 174, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 235-242
2015 exอังคณา อ.สุวรรณ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Effect of miniemulsion cross-linking and ultrasonication on properties of banana starch", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 298-304
Publish Year International Conference 1
2013 exอังคณา อ.สุวรรณ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Water vapor permeability and mechanical properties of unripe banana (Musa Sapientum Linn.) flour and starch plasticized-based films", Food Innovation Asia Conference 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, BITEC กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย