Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D., The University of Tokyo, JAPAN, 2558

  Expertise Cloud

  ButterflyEuploea mulcibermorphology and cell structurenatural photonic crystalnonhumanoil contentOil palm mersocarp fiberPalisadePalisade layerPapilionoideaphotonPhotonic crystalrice cultivationrice productivityrice RNA-seqroot anatomical traitroot developmentroot excisionsoybeansterile paniclesstructure colorsustainable water resources managementT. aeacusTomatotranscriptomeTroidesTroides aeacusupland ricevalue chainVariegated tomatoWater footprintwater productivitywing scalewinterกะเพรากากปาล์มน้ำมันการค้นหายีนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำการปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกข้าวการปลูกพืชการพัฒนาละอองเกสรการเพิ่มผลผลิตข้าวการเพิ่มผลิตภาพของน้ำการศึกษาการแสดงออกของยีนการศึกษาโครงสร้างพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเกษตรอัจฉริยะของเสียจากโรงงานน้ำตาลข้าวข้าวนาสวนข้าวปทุมธานี 1ข้าวไร่ข้าวลูกผสมคริสเปอร์แคสคาโรทีนอยด์ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันเครื่องหมายดีเอ็นเอโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โครงสร้างระบบรากเถ้าชานอ้อยเทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรนิวเคลียร์ดีเอ็นเอบริหารจัดการข้อมูลบล็อกประสานประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปรับปรุงพันธุ์พืชแฮพพลอยด์พืชแฮพลอยด์โฟลไซโตมิทรีมะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมยีน CENH3ระบบเกษตรยั่งยืนระบบชลประทานสมัยใหม่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โรคเหี่ยวของกล้วยลดต้นทุนลักษณะกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากลักษณะเพศผู้เป็นหมันลักษณะรากลายพิมพ์ดีเอ็นเอ DNA-markersว่านชักมดลูก Cucurma spวิธีตะกร้า สภาพเยือกแข็งสายพันธุ์ไม่ทอดยอดสารหอมห่วงโซ๋คุณค่าหอมแดงหอมใหญ่องค์ประกอบทางเคมีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเอทิลมีเทนซัลโฟเนทโอมิกส์เทคโนโลยีไอโอโนน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช , เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การศึกษาโครงสร้างพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
   • แปลงปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องมือจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
   • แปลงปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
   • โรงเรือนทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fine structure of wing scales of butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacusDechkrong P., Jiwajinda S., Dokchan P., Kongtungmon M., Chomsaeng N., Chairuangsri T., Yu C., Hsiao C., Shiojiri M.2011Journal of Structural Biology
  176(1),pp. 75-82
  18
  2IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigationLaphatphakkhanut R., Puttrawutichai S., Dechkrong P., Preuksakarn C., Wichaidist B., Vongphet J., Suksaroj C.2021Paddy and Water Environment
  7
  3Primary Root Excision Induces ERF071, Which Mediates the Development of Lateral Roots in Makapuno Coconut (Cocos nucifera)Thuzar M., Sae-lee Y., Saensuk C., Pitaloka M.K., Dechkrong P., Aesomnuk W., Ruanjaichon V., Wanchana S., Arikit S.2023Plants
  12(1)
  1
  4Cytological observation of anther development of cytoplasmic male sterility and thermosensitive genic male sterility systems in riceDechkrong P., Sreewongchai T., Paopun Y., Sripichitt P., Woreded F.2019Agriculture and Natural Resources
  53(2),pp. 114-119
  1
  5Mutation mapping of a variegated EMS tomato reveals an FtsH-like protein precursor potentially causing patches of four phenotype classes in the leaves with distinctive internal morphologyDechkrong P., Srima S., Sukkhaeng S., Utkhao W., Utkhao W., Thanomchat P., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Tongyoo P., Tongyoo P.2024BMC Plant Biology
  24(1)
  0