Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2523
  • M.S. (Agriculture), (Natural Products Chemistry), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2534
  • Docter of Agricultural Science (Natural Product Chemistry), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2546

  Expertise Cloud

  12-dimethylbenz[a]anthracene12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate7acaricidal activityacaricideButterflybutterfly scaleC. ataxusCancer chemopreventioncarotenoidsCentella asiaticaChemistry organic chemistryChemopreventionchrysinEuploea mulcibermorphology and cell structurenatural photonic crystalnatural product chemistryNitric oxidenonhumanoil contentoil extractionOil palm mersocarp fiberorganic waste, rapid compostingoroxylin AOroxylum indicumoxidative stresspaper makingPapilionoideapeel oilphotonPhotonic crystalPlant crude-evtractpriority journalPsoralenQuality ControlQuassinoidRaji cellsRAW 264.7 cellsReflectancerice,wheat,shoot,multiplication,nutritioroselle calyxS. charondascanning electron microscopyseed oilSimaroubaceaesouthern region websitesoybeanTroides aeacustropical cattle tickszerumboneการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการสกัดสารหอมการสกัดสาหอม การหมักแบบใช้ออกซิเจนการอักเสบเกษตรอินทรีย์ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ขยายพันธุ์ข้าวคลอโรฟิลคาโรทีนอยด์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแคงเกอร์จำปี จำปี กระดังงา น้ำมันหอมระเหยจิงจูฉ่ายจุลินทรีย์ชาชีวโมเลกุลเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเซลล์แมลงดัชนีต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Index)ต้นกล้าธัญพืชไทย (Thai Cereal Grass)ถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการทำสไลด์เทคโนโลยีเทคโนโลยีการปลูกธาตุอาหาร (Minerals)น้ำมันหอมระเหยเนื้อเยื่อพืชบัวบกประกันคุณภาพพืชปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระโปรโตพลาสผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผู้สูงอายุฝึกอบรมพรรณไม้ดอกหอม การขยายพันธุ์ วัสดุปลูกพืชตระกูลขิงพืชปลอดโรคพืชสกุล Amomumเมล็ดพันธ์ไม้กฤษณาไม้ดอกหอมสารสกัดจากพืช

  Interest

  Chemistry organic chemistry, natural product chemistry

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2554 - พ.ย. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • เม.ย. 2548 - มี.ค. 2550 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2547 - มี.ค. 2548 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(รักษาการ) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Zerumbone, a Southeast Asian ginger sesquiterpene, markedly suppresses free radical generation, proinflammatory protein production, and cancer cell proliferation accompanied by apoptosis: The α,β-unsaturated carbonyl group is a prerequisiteMurakami A., Takahashi D., Kinoshita T., Koshimizu K., Kim H.W., Yoshihiro A., Nakamura Y., Jiwajinda S., Terao J., Ohigashi H.2002Carcinogenesis
  23(5),pp. 795-802
  299
  2Niaziminin, a thiocarbamate from the leaves of Moringa oleifera, holds a strict structural requirement for inhibition of tumor-promoter-induced epstein- barr virus activationMurakami A., Kitazono Y., Jiwajinda S., Koshimizu K., Ohigashi H.1998Planta Medica
  64(4),pp. 319-323
  161
  3Zerumbone, a sesquiterpene in subtropical ginger, suppresses skin tumor initiation and promotion stages in ICR miceMurakami A., Tanaka T., Lee J.Y., Surh Y.J., Kim H.W., Kawabata K., Nakamura Y., Jiwajinda S., Ohigashi H.2004International Journal of Cancer
  110(4),pp. 481-490
  151
  4Identification of zerumbone in zingiber zerumbet smith as a potent inhibitor of 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate-induced epstein-barr virus activationMurakami A., Takahashi M., Jiwajinda S., Koshimizu K., Ohigashi H.1999Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  63(10),pp. 1811-1812
  128
  5In vitro anti-tumor promoting and anti-parasitic activities of the quassinoids from Eurycoma longifolia, a medicinal plant in Southeast AsiaJiwajinda S., Santisopasri V., Murakami A., Kawanaka M., Kawanaka H., Gasquet M., Eilas R., Balansard G., Ohigashi H.2002Journal of Ethnopharmacology
  82(1),pp. 55-58
  85
  6Screening for in vitro anti-tumor promoting activities of edible plants from ThailandMurakami A., Jiwajinda S., Koshimizu K., Ohigashi H.1995Cancer Letters
  95(1-2),pp. 139-146
  78
  7Occurrence of the insecticidal 16, 17-didehydro- 16(E)-stemofoline in stemona collinsaeJiwajinda S., Hirai N., Watanabe K., Santisopasri V., Chuengsamarnyart N., Koshimizu K., Ohigashi H.2001Phytochemistry
  56(7),pp. 693-695
  72
  8Suppressive effects of edible Thai plants on superoxide and nitric oxide generationJiwajinda S., Santisopasri V., Murakami A., Kim O., Kim H., Ohigashi H.2002Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  3(3),pp. 215-223
  60
  9Identification of coumarins from the fruit of Citrus hystrix DC as inhibitors of nitric oxide generation in mouse macrophage raw 264.7 cellsMurakami A., Gao G., Kim O., Omura M., Yano M., Ito C., Furukawa H., Jiwajinda S., Koshimizu K., Ohigashi H.1999Journal of Agricultural and Food Chemistry
  47(1),pp. 333-339
  58
  10Quassinoids from Eurycoma longifolia as plant growth inhibitorsJiwajinda S., Santisopasri V., Murakami A., Hirai N., Ohigashi H.2001Phytochemistry
  58(6),pp. 959-962
  46
  11Isolation and Identification of Acetylenic Spiroketal Enol Ethers from Artemisia lactiflora as Inhibitors of Superoxide Generation induced by a Tumor Promoter in Differentiated HL-60 CellsNakamura Y., Ohto Y., Murakami A., Jiwajinda S., Ohigashi H.1998Journal of Agricultural and Food Chemistry
  46(12),pp. 5031-5036
  35
  12Fine structure of wing scales of butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacusDechkrong P., Jiwajinda S., Dokchan P., Kongtungmon M., Chomsaeng N., Chairuangsri T., Yu C., Hsiao C., Shiojiri M.2011Journal of Structural Biology
  176(1),pp. 75-82
  14
  13Coumarin-related Compounds as Plant Growth Inhibitors from Two Rutaceous Plants in ThailandJiwajinda S., Santisopasri V., Ohigashi H.2000Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  64(2),pp. 420-423
  11
  14Erratum: In vitro anti-tumor promoting and anti-parasitic activities of the quassinoids from Eurycoma longifolia, a medicinal plant in Southeast Asia (Journal of Ethnopharmacology (2002) 82 (55-58) PII: S0378874102001605)Jiwajinda S., Santisopasri V., Murakami A., Kawanaka M., Kawanaka H., Gasquet M., Elias R., Balansard G., Ohigashi H.2003Journal of Ethnopharmacology
  85(1),pp. 173
  2
  15Effects of aromatherapy massage with lime essential oil on stressSaiyudthong S., Ausavarungnirun R., Jiwajinda S., Turakitwanakan W.2009International Journal of Essential Oil Therapeutics
  3(2-3),pp. 76-80
  2
  16Users satisfaction on southern herb database on websiteJanekulprasoot P., Thaipakdee S., Dumrongkittikul S., Jiwajinda S.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(3),pp. 260-268
  0