Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioresource Engineering ), University of Tsukuba, JAPAN, 2558
  • M.(Bioresource Engineering), University of Tsukuba, JAPAN, 2555
  • วศ.บ. (โยธา-ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  : flood storage function?oodAlstoniaAritificial IntelligenceAutomation irrigationbasin-wide flood managementClimate changeComplex irrigation projectCrop CoefficientDam BreachData lakeDigital agriculture technologydroughtEastern Economic Corridoreco-efficiencyFlood Hydrographflowerhydrological projectionsIoTIrriSATKaeng Krachan DamKhlong Suan Mak Basinlarge-scale damlow-lying paddiesMIKE HYDROmodern irrigationpaddy-dominant basinParticipationPhysical ModelingpollenRainfallRCPsremote irrigated areaReservoir Water Balancerice cultivationrice productivityRoyal RainmakingSmart crop-field monitoringSmart farmSoil MoistureStandardized Precipitation IndexSubbasinSugarcanesustainable water resources managementSWATSWAT ModelSWAT modelว MIKE-HYDRO BASIN Modelurban floodvalue chainwater managementwater requirementwinterก๊าซชีวภาพการกำจัดขยะการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการจัดการน้ำการจัดสรรน้ำการใช้น้ำเพื่อการเกษตรการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการประเมินปริมาณน้าท่าการปรับตัวการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศการพิบัติของเขื่อนการมีส่วนร่วมการลดมาตราส่วนทางสถิติการวางแผนการพัฒนาการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำการสร้างภาพฉายปริมาณฝนในอนาคตกำหนดการให้น้ำเกษตรอัจฉริยะขยะเป็นพลังงานข้อมูลฝนภาพถ่ายดาวเทียมข้าวปทุมธานี 1เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเขื่อนแก่งกระจานความต้องการน้ำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขแบบจำลอง SWATแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงปริมาณน้ำท่าฝนฝนหลวงภาพฉายอนาคตของปริมาณฝนระบบภูมิสารสนเทศน์ลุ่มน้ำคลองสวนหมากลุ่มน้ำป่าสักวิธีการย่อส่วนทางสถิติอ้อย

  Interest

  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์, ระบบภูมิสารสนเทศน์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigationLaphatphakkhanut R., Puttrawutichai S., Dechkrong P., Preuksakarn C., Wichaidist B., Vongphet J., Suksaroj C.2021Paddy and Water Environment
  7
  2Modification of DWCM-AgWU Model Applied to A Paddy-Dominant Basin with Large DamsVongphet J., Vongphet J., Masumoto T., Masumoto T., Minakawa H., Kudo R.2017Irrigation and Drainage
  66(1),pp. 60-70
  1
  3Predicted Rainfall, Surface Runoff and Water Yield Responses to Climate Change in the Phetchaburi River Basin, ThailandSittichok K., Vongphet J., Seidou O.2022Asian Journal of Water, Environment and Pollution
  19(3),pp. 1-13
  0