ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
BCDU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ

BCDU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางอัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

Email: rdianr@ku.ac.th

Phone Number: (034)315-399, 281-09

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวปุณยวีร์ เดชครอง

Email: rdipvd@ku.ac.th

Phone Number: 034-281092

นางสมบูรณ์ บุญปรีชา

Email: rdisbb@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-399