ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
BCDU
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 11 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
13
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 489 (KU-PEPAC 489) เลขที่ 1365/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 491 (KU-PEPAC 491) เลขที่ 1366/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 500 (KU-PEPAC 500) เลขที่ 1367/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 527 (KU-PEPAC 527) เลขที่ 1368/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 539 (KU-PEPAC 539) เลขที่ 1369/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 540 (KU-PEPAC 540) เลขที่ 1370/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 589 (KU-PEPAC 589) เลขที่ 1371/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 601 (KU-PEPAC 601) เลขที่ 1372/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 636 (KU-PEPAC 636) เลขที่ 1373/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืช พริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 484 (KU-PEPAC 484) เลขที่ 1364/2561 , เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชนิดพืชพริก (Capsicum annuum L.) ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ เคยูพีแพค 452 (KU-PEPAC 452) เลขที่ 1363/2561, มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
2561 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2561
2555 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ด้านการวิจัย ประจำปี 2555

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
8
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ทัศนัย ชัยเพ็ชร, อนุชา วงศ์ปราณีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, รางวัลเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก รางวัลชมเชย, การศึกษาวิธีชักนำต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยา, 7 พฤศจิกายน 2562
2556 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, รางวัลรองชนะเลิศ, การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาตำแหน่งยีน, 11 พฤษภาคม 2556
2554 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, รางวัลดีเยี่ยม, การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 x CA2106), 20 พฤษภาคม 2554
2553 ปุณยวีร์ เดชครอง, Natthaphol Chomsaeng, Mongkol Kongtungmon, ภราดร ดอกจันทร์, Sitthisak Saepaisal, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Torranin Chairuangsri, Makoto Shiojiri, 1st prize Biological science Poster presentation award 2010., Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus, 22 มกราคม 2553
2552 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, อรกมล ฮังโยธา, จุลภาค คุ้นวงศ์, รางวัลชมเชย, การสร้างต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสีและการเพาะเลี้ยงรังไข่, 8 พฤษภาคม 2552
2552 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, อรกมล ฮังโยธา, จุลภาค คุ้นวงศ์, รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ , การสร้างต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสี และการเพาะเลี้ยงรังไข่ , 6 พฤษภาคม 2552
2551 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, นางฉัฐพร คุ้นวงศ์, จุลภาค คุ้นวงศ์, รางวัลชมเชย, การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ”, 29 พฤษภาคม 2551
2551 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, นางฉัฐพร คุ้นวงศ์, จุลภาค คุ้นวงศ์, รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผัก ประเภท นักวิจัย, การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ” , 29 พฤษภาคม 2551