โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
BCDU
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
7
2549 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายและปรับปรุงหว้าพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง, เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, สมบูรณ์ บุญปรีชา, รัตนะ สุวรรณเลิศ, ไพร มัทธวรัตน์
2552 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, สนธิชัย จันทร์เปรม, สมนึก พรมแดง, ปุณยวีร์ เดชครอง, นางสาว ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์, นางฐิตภรณ์ ภูมิไชย, นายพิศิษย์ วรอุไร, นายพรชัย จุฑามาศ
2553 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและปัจจัยโครงสร้างภายในเมล็ดถั่วเหลืองที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันในเมล็ด, ปุณยวีร์ เดชครอง, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, อารมย์ ศรีพิจิตต์
2555 การศึกษากระบวนการผลิตสารให้กลิ่นหอมจากสารตั้งต้นแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้จากกากปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, ปุณยวีร์ เดชครอง, ศิริพร วิหคโต
2555 พัฒนาการของละอองเกสรข้าวสายพันธุ์ที่มีละอองเกสรเป็นหมันที่ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึมและยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ, ธานี ศรีวงศ์ชัย, ประภา ศรีพิจิตต์, ปุณยวีร์ เดชครอง, ยุพดี เผ่าพันธ์, นางยุพิน ศรีหิรัญ, นางอภินันท์ สนอ่อง
2562 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย, จุลภาค คุ้นวงศ์, สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร, สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, จานุลักษณ์ ขนบดี, อรอุบล ชมเดช, ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์, ศิษเฎศ ทองสิมา, อรรัตน์ มงคลพร, วรัญญา อรรถเสนา, ธีร์ หะวานนท์, พรทิพย์ เรือนปานันท์, ษมาภร ภูวิธกรณ์, ราตรี บุญเรืองรอด, รงรอง หอมหวล, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, วชิรญา อิ่มสบาย, ภาสันต์ ศารทูลทัต, ประภาษ กาวิชา, เจนจิรา ดวงจิต, อนุชา วงศ์ปราณีกุล, ทัศนัย ชัยเพ็ชร
2563 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมกล้วยหอมและกล้วยพันธุ์ป่าบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์, ราตรี บุญเรืองรอด, ประภาษ กาวิชา, ภาสันต์ ศารทูลทัต, วชิรญา อิ่มสบาย, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รงรอง หอมหวล, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

External Project

Year
External Project
15
2551 โครงการวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ระยะที่2 , จุลภาค คุ้นวงศ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, อรอุบล ชมเดช
2552 โครงการการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการตอบสนองต่อพื้นที่ของฟักทองบริโภคเมล็ด, ภาณี ทองพำนัก, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, ประเทือง ดอนสมไพร
2552 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกพืชน้ำมัน rapeseed(Brassica napus), ภาณี ทองพำนัก, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, ประเทือง ดอนสมไพร
2553 การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์ของพริก, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์
2552 การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช Phase II ปีที่ 2, จุลภาค คุ้นวงศ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, อรอุบล ชมเดช
2554 การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์ของพริก, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์
2555 การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์
2559 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, ดร.กมลสิริ เพชรบูรณ์, ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์
2559 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, ดร.กมลสิริ เพ็ชรบูลย์, ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์
2560 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, ดร.กมลสิริ เพ็ชรบูลย์, ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์
2561 การสร้าง haploid inducer line โดยการชักนำให้กลายพันธุ์ด้วยเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ในมะเขือเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์, ปุณยวีร์ เดชครอง, จุลภาค คุ้นวงศ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่
2561 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่, จักกริช พฤษการ, วราวุธ วุฒิวณิชย์, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ปุณยวีร์ เดชครอง, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย
2562 การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหม่ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และบริหารจัดการน้ำสุ่ความยั่งยืน, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, ปุณยวีร์ เดชครอง, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ชัยศรี สุขสาโรจน์, จักกริช พฤษการ, นายพิทวัส วิชัยดิษฐ, วราวุธ วุฒิวณิชย์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2562 ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการบริหารจัดการน้าแบบใช้น้าบาบัดแล้ว, อ.ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์, ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต, รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, จักกริช พฤษการ, ปุณยวีร์ เดชครอง, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, เกศวรา สิทธิโชค
2563 การใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) ควบคุมการปลูกพืชในไร่นาสวนผสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำ, จักกริช พฤษการ, ปุณยวีร์ เดชครอง, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, นายพิทวัส วิชัยดิษฐ, ชัยศรี สุขสาโรจน์