ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
BCDU
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 2

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
10
2563 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, โพลีพลอยด์และบทบาทสำคัญในงานปรับปรุงพันธุ์พืช, ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2563, หน้า 7-12
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, พริกดับเบิลแฮพลอยด์ (Double haploid peppers): พริกสายพันธุ์แท้เพื่องานปรับปรุงพันธุ์และการศึกษาตำแหน่งของยีนที่สนใจ, เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มกราคม - เมษายน 2562, หน้า 17-20
2562 ณัฐรดา แซ่โก่, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ x ‘PEPAC92’, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2562, หน้า 78-89
2558 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร, ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Newsletter AG-BIO), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2558, หน้า 4-9
2557 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, พรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส, แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2557, หน้า 802-807
2557 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, พรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร, แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3 , กรกฎาคม 2557, หน้า 808-814
2554 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างประชากรของแตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555, หน้า 63-71
2553 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การชักนำการเกิดต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสีแกมมาและการเพาะเลี้ยงรังไข่, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 361-372
2549 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การคัดเลือกยีน nptII ในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมพันธุ์สีดาทิพย์ 3 โดยการพ่นสารกานามัยซิน, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549, หน้า 405-409
2549 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, สนธิชัย จันทร์เปรม, จุลภาค คุ้นวงศ์, การถ่ายชิ้นดีเอ็นเอขนาดใหญ่ของมะเขือเทศพันธุ์ L3708 เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 3ด้วยเชื้ออะโกรแบคทีเรีย, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6(พิเศษ), พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549, หน้า 205-209
Year
National Journal
3
2562 ปุณยวีร์ เดชครอง, ธานี ศรีวงศ์ชัย, ยุพดี เผ่าพันธ์, ประภา ศรีพิจิตต์, Fisseha Woreded, Cytological observation of anther development of cytoplasmic male sterility and thermosensitive genic male sterility systems in rice, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 53, เมษายน 2562, หน้า 114-119
2555 Dr. Filip Mika, Ms.Jiina Matjkov?-Pl?kov? , สุรัตน์วดี จิวะจินดา, ปุณยวีร์ เดชครอง, Dr.Makoto Shiojiri, Photonic Crystal Structure and Coloration of Wing Scales of Butterflies Exhibiting Selective Wavelength Iridescence, Materials, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, เมษายน 2555, หน้า 754-771
2554 ปุณยวีร์ เดชครอง, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, ภราดร ดอกจันทร์, Kongtungmon, M., Chomsaeng, N., Chairuangsri, T., Yu, C.-C., Hsiao, C.-N., Shiojiri, M., Fine structure of wing scales of butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus, Journal of Structural Biology, ปีที่ 176, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2554, หน้า 75-82

Conference

Year
International Conference
17
2562 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ทัศนัย ชัยเพ็ชร, อนุชา วงศ์ปราณีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การศึกษาวิธีชักนำต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยา, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18 , 5 - 7 พฤศจิกายน 2562, นนทบุรี ประเทศไทย
2562 ณัฐรดา แซ่โก่, กมลสิริ เพชรบูรณ์, ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบด่างของพริกในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสม F1 ของ ('PEPAC7'?'PEPAC92'), การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2562, นนทบุรี ประเทศไทย
2562 อติชาติ วิจฝัน, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ปุณยวีร์ เดชครอง, จักกริช พฤษการ, ชัยศรี สุขสาโรจน์, การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของข้าวปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2562, Kamphaeng Saen นครปฐม ประเทศไทย
2562 ประดับพันธ์ เจริญการ, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, ปุณยวีร์ เดชครอง, จักกริช พฤษการ, การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหม่ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการผลิตข้าว, การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2561 ณัฐรดา แซ่โก่, บุปผารัฐ รอดภัย, กมลสิริ เพชรบูรณ์, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมที่ได้จากสายพันธุ์ 'PEPAC7' x'PEPAC92', การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17, 19 - 21 พฤศจิกายน 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 นางสาวณัฐรดา แซ่โก่, จุลภาค คุ้นวงศ์, ดร.กมลสิริ เพ็ชรบูรณ์, ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, การประเมินการเกิดโรคใบด่างแตงในพริกสายพันธ์ุแท้, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2560, นครปฐม ประเทศไทย
2559 รสมนต์ จีนแส, บังอร ยิ้มแย้ม, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ราตรี บุญเรืองรอด, การผสมพันธุ์กล้วยและการเพาะเลี้ยงคัพภะในสภาพปลอดเชื้อ, งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2559, อื่นๆ ประเทศไทย
2557 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, พรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, พรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F2758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่13, 29 - 31 กรกฎาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
2556 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาตำแหน่งยีน, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, สมบูรณ์ บุญปรีชา, นางสาวสุดาทิพย์ สุวรรณประเสริฐ, จุลภาค คุ้นวงศ์, การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมต้นแตงกวาแฮพลอยด์โดยใช้สาร oryzalin, การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 x CA2106), การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างต้นดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 xCA2106) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณู, การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นางสาวพรพนัช มีกุล, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, ผลของสารโคลชิซินและ oryzalin ต่อการชักนำต้นดับเบิลแฮพลอยด์ในการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริก, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ปุณยวีร์ เดชครอง, Natthaphol Chomsaeng, ภราดร ดอกจันทร์, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Sitthisak Saepaisal, Torranin Chairuangsri, Makoto Shiojiri, Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus, The 27th Annual Conference of The Microscopy Society of Thailand, 20 - 22 มกราคม 2553, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2552 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, อรกมล ฮังโยธา, จุลภาค คุ้นวงศ์, การสร้างต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสี และการเพาะเลี้ยงรังไข่ , การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 8 พฤษภาคม 2552
2551 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, นางสาวพรพนัช มีกุล, นางฉัฐพร คุ้นวงศ์, จุลภาค คุ้นวงศ์, การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ” , การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2551, อื่นๆ ประเทศไทย
Year
National Conference
5
2562 ปุณยวีร์ เดชครอง, ธานี ศรีวงศ์ชัย, ประภา ศรีพิจิตต์, The anther development in rice thermo-sensitive genic male sterile (TGMS) line (KUT1 line), 36th MST International Conference, 26 มีนาคม - 29 กันยายน 2562, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ปุณยวีร์ เดชครอง, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, ศิริพรรณ สุขขัง, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, ทิวา พาโคกทม, Comparison of root anatomical trait between traditional upland and lowland rice varieties in Thailand, the 35th MST International Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2559 ปุณยวีร์ เดชครอง, ่Jun-Ichi Itoh, A novel mutant affecting rice leaf morphology during developmental process, การประชุมวิชาการนานาชาติจุลทรรศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11, 23 - 27 พฤษภาคม 2559, อ.ป่าตอง ภูเก็ต ประเทศไทย
2555 ปุณยวีร์ เดชครอง, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, รศ.ดร. อารมย์ ศรีพิจิตต์, Changing of Ultrastructure and Oil Content of Soybean Seeds after Storage, The 29th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2554 ปุณยวีร์ เดชครอง, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, ภราดร ดอกจันทร์, นายมงคล กองทุ่งมน, อาจารย์ดร. ณัฐพล ชมแสง, รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี, Mr. Chih-Chieh Yu, Dr. Chien-Nan Hsiao, Professor Emeritus Dr. Makoto Shiojiri, Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus (II), The 28th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, 5 - 7 มกราคม 2554, เชียงราย ประเทศไทย