Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D., The University of Tokyo, JAPAN, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสายพันธุ์ชักนำการเกิดแฮพลอยด์ด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคเหี่ยวของกล้วยเพื่อใช้เป็นยีนเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษาระบบการปรับแต่งจีโนมของกล้วยด้วยเทคนิค CRISPR/Cas9 เพื่อพัฒนาพันธุ์กล้วยให้ต้านทานต่อโรคเหี่ยวของกล้วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 โมเดลการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับตรวจสอบยีน centromeric histone H3 (CENH3) ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งเซนโทรเมียร์บนโครโมโซม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษากระบวนการผลิตสารให้กลิ่นหอมจากสารตั้งต้นแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้จากกากปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 5 0 0
  2022 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับวางแผนการจัดสรรน้ำแบบเรียลไทม์และการพยากรณ์ พื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาความแปรปรวนของเถ้าชานอ้อยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2020 การใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) ควบคุมการปลูกพืชในไร่นาสวนผสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหม่ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และบริหารจัดการน้ำสุ่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2016 ลักษณะโครงสร้างภายในของรากข้าวไร่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการทนแล้ง หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2012 พัฒนาการของละอองเกสรข้าวสายพันธุ์ที่มีละอองเกสรเป็นหมันที่ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึมและยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและปัจจัยโครงสร้างภายในเมล็ดถั่วเหลืองที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันในเมล็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2022 ระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ไม่ทอดยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ. 0 0 0 0
  2018 การสร้าง haploid inducer line โดยการชักนำให้กลายพันธุ์ด้วยเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ในมะเขือเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0