พัฒนาการของละอองเกสรข้าวสายพันธุ์ที่มีละอองเกสรเป็นหมันที่ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึมและยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ