การสร้าง haploid inducer line โดยการชักนำให้กลายพันธุ์ด้วยเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ในมะเขือเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, exSornsawan Srima, exThanapat Nilwaranon, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exHans de Jong, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Morphological Characterization of Anther and Pollen Formation in an EMS Induced Tomato Mutant with Blossom Drop Phenotype", Journal of Plant Biology and Crop Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1030, ธันวาคม 2020, หน้า 1-5
Publish Year International Conference 2
2022 exนางสาวศรสวรรค์ ศรีมา, exนางอภินันท์ สนอ่อง, exนางยุพิน ศรีหิรัญต์, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, "Morphological observation of a variegated tomato plant induced by EMS", The 39th International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST39), 29 - 31 มีนาคม 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, "Morphological and cytological observation of a triploid plant of tomato inducing by hybridization between a candidate haploid inducer line and a wild-type", The 38th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย