Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Aritificial IntelligenceData lakeDecision Supporting SystemDigital agriculture technologyeco-efficiencyInternet of Thingslowland ricemodern irrigationPhetchaburi River Basinplant cultivationrice cultivationrice productivityroot anatomical traitRoyal RainmakingSmart farmsustainable water resources managementupland ricevalue chainwater productivityการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมการปลูกข้าวการปลูกพืชการเพิ่มผลผลิตข้าวการเพิ่มผลิตภาพของน้ำการมีส่วนร่วมการวางแผนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะข้าวข้าวปทุมธานี 1โค้งปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขน้ำบาดาลน้ำผิวดินแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำบริหารจัดการข้อมูลแบบจําลอง DWCM-AgWUแบบจำลองคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ฝนหลวงระบบเกษตรยั่งยืนระบบชลประทานสมัยใหม่ระบบช่วยตัดสินใจระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำสะแกกรังวิศวกรรมชลประทานห่วงโซ๋คุณค่าอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  Interest

  วิศวกรรมชลประทาน, การบริหารจัดการน้ำ, แบบจำลองคณิตศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 4 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)