Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  AlstoniaAlternate wetting and dryingAritificial IntelligenceAutomation irrigationChlorenchymaData lakeDecision Supporting SystemDigital agriculture technologyeco-efficiencyecosystemEthyl methanesulfonateflowerGreenhouse gas emissionInternet of ThingsIoTlowland ricemodern irrigationPalisade layerPhetchaburi River Basinplant cultivationpollenrice cultivationRice irrigationrice productivityroot anatomical traitRoyal RainmakingSaturated soil irrigationSmart crop-field monitoringSmart farmsustainable water resources managementsustainable development.Tomatoupland ricevalue chainVariegated tomatoWater footprintwater governanceWater productivitywater qualitywater scarcitywater securityWater-use efficiencywinterการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมการปลูกข้าวการปลูกพืชการเพิ่มผลผลิตข้าวการเพิ่มผลิตภาพของน้ำการมีส่วนร่วมการวางแผนการพัฒนาการสร้างภาพฉายปริมาณฝนในอนาคตเกษตรอัจฉริยะข้าวข้าวปทุมธานี 1ข้าวไร่ความต้องการน้ำโค้งปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ชลประทานเทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขน้ำบาดาลน้ำผิวดินแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำบริหารจัดการข้อมูลแบบจําลอง DWCM-AgWUแบบจำลองคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ฝนฝนหลวงระบบเกษตรยั่งยืนระบบชลประทานสมัยใหม่ระบบช่วยตัดสินใจระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ลักษณะรากลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำสะแกกรังวิธีตะกร้า วิศวกรรมชลประทานห่วงโซ๋คุณค่าอ้อยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  Interest

  วิศวกรรมชลประทาน, การบริหารจัดการน้ำ, แบบจำลองคณิตศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigationLaphatphakkhanut R., Puttrawutichai S., Dechkrong P., Preuksakarn C., Wichaidist B., Vongphet J., Suksaroj C.2021Paddy and Water Environment
  5
  2The Effect of Irrigation Techniques on Sustainable Water Management for Rice Cultivation System-A ReviewWichaidist B., Wichaidist B., Intrman A., Intrman A., Puttrawutichai S., Rewtragulpaibul C., Chuanpongpanich S., Suksaroj C.2023Applied Environmental Research
  45(4)
  0
  3Runoff Forecasting in Lum Phachi River Basin by Artificial Neural NetworksPuttrawutichai S., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 480-489
  0