การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2023 exวรัญญา บุตรเทศ, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองด้วยการเพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 , 24 สิงหาคม 2023, มหาสารคาม ประเทศไทย