Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural and Environmental Biology), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2551
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(พืชสวน) เกียรตินืยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  6-benzylaminopurineair circulationCAM plantCO2 exchange ratecoconut watercost-benefit analysiscucumberCucumis sativus L.cut flowerdata acquisitionDendrobiumDendrobium orchiddisease and insectenvironmentenvironmental controlling greenhousefloweringfruit abortionGlobbagrowth and developmentlandscapingnet photosynthetic ratenet shading greenhouseOrchidPhalaenopsisphysiology plant productionplant growth retardantrelative humiditysemi-open greenhouseStomatal conductanceTissue cultureVanillaweather sensorกล้วยไม้กล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกกาบมะพร้าวการคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการได้มาของข้อมูลการตัดชำลำต้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการสังเคราะห์แสงการหมุนเวียนของอากาศการออกดอกคลอโรฟิลล์ควบคุมสภาพแวดล้อมความเข้มแสงความเค็มความเครียดจากความเค็มความชื้นสัมพัทธ์ค่าการนำไฟฟ้าแคลลัสโครงยึดเกาะจิบเบอเรลลินซีเมนต์บล็อกต้นโคลเวอร์ต้นตอตลาดไม้ดอกไม้ประดับ (ornamental market)ตัวตรวจวัดสภาพอากาศตาข้างทนร่มเงาเทคโนโลยีการผลิตไม้กระถาง (potted plant production technology)ไทรไขมุกน้้ามันหอมระเหยน้ำเค็มน้ำมะพร้าวนิเวศวิทยาพืชปทุมมาปลอดเชื้อไวรัสเปปเปอร์โรเมียโปรตีนผักกระสังผักกะสังผักเคลฝุ่นละอองพันธุ์มิสออร์คิดส์พันธุ์เอียสกุลพืชอวบน้ำไม้ดอกกระถางไม้ตัดดอกไม้เลื้อยโรคและแมลงศัตรูโรงเรือนโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนตาข่ายพรางแสงโรงเรือนหลังคาพลาสติกวัสดุปลูกวานิลลาไวรัสสภาพแวดล้อมสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวสารชะลอการเจริญเติบโตสารชะลอการเจริญเติบโตพืชสารทุติยภูมิหงส์เหินออกซินอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อายุการปักแจกัน

  Interest

  Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
  • ส.ค. 2561 - ก.ย. 2561 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา
  • พ.ย. 2556 - ส.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องแปลงทดลอง ชั้น แปลงทดลอง อาคารศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
   • ห้องห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์
   • ห้องห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 1 อาคารสวนกล้วยไม้ระพี สาคริก ภาควิชาพืชสวน
   • โรงเรือนภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 90 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 37 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of pollination on cell division, cell enlargement, and endogenous hormones in fruit development in a gynoecious cucumberBoonkorkaew P., Hikosaka S., Sugiyama N.2008Scientia Horticulturae
  116(1),pp. 1-7
  36
  2The effects of different media, sucrose concentrations and natural additives on plantlet growth of Phalaenopsis hybrid 'pink'Zahara M., Zahara M., Datta A., Boonkorkaew P., Mishra A.2017Brazilian Archives of Biology and Technology
  60,pp. 1-15
  32
  3Population structure of elephant foot yams (Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) in AsiaSantosa E., Lian C., Sugiyama N., Sugiyama N., Misra R., Boonkorkaew P., Thanomchit K.2017PLoS ONE
  12(6)
  17
  4Effects of sucrose, carrot juice and culture media on growth and net CO2 exchange rate in Phalaenopsis hybrid 'Pink'Zahara M., Datta A., Boonkorkaew P.2016Scientia Horticulturae
  205,pp. 17-24
  9
  5Effects of air temperature at the seedling stage and pollination on the development of pistillate flowers and fruit set in cucumbersHikosaka S., Hikosaka S., Boonkorkaew P., Sugiyama N.2008Environmental Control in Biology
  46(4),pp. 249-256
  8
  6Effect of plant growth regulators on the growth and direct shoot formation from leaf explants of the hybrid Phalaenopsis 'Pink'Zahara M., Zahara M., Datta A., Boonkorkaew P., Mishra A.2018Acta Agriculturae Slovenica
  111(1),pp. 5-16
  4
  7Effects of fruit load on fruit growth, mesocarp starch grain appearance and sucrose-catalysng enzyme activity in a gynoecious cucumber fruitBoonkorkaew P., Tazuke A., Hikosaka S., Mine Y., Sugiyama N.2011Environmental Control in Biology
  49(3),pp. 119-125
  2
  8Factors affecting fruit abortion in a gynoecious cucumber cultivarTazuke A., Boonkorkaew P., Hikosaka S., Sugiyama N.2008Journal of Applied Horticulture
  10(1),pp. 15-19
  2
  9Effect of the timing of defoliation on fruit growth and abortion in a parthenocarpic cucumberBoonkorkaew P., Mine Y., Hikosaka S., Tazuke A., Amaki W., Sugiyama N.2012Environmental Control in Biology
  50(3),pp. 313-317
  1
  10Water use and photosynthesis of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ under water deficit stressJindamol H., Kasemsap P., Boonkorkaew P.2019Agriculture and Natural Resources
  53(1),pp. 61-65
  1
  11The rate of pistillate and staminate flower differentiation and development of mono- and multi-pistillate-type cucumbersHikosaka S., Boonkorkaew P., Ochi Y., Sugiyama N.2006Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  81(2),pp. 303-309
  0
  12Effect of paclobutrazol on growth of young potted flame tree (Delonix regia (Hook.) Raf.)Srikoat P., Pichakum A., Boonkorkaew P., Pichakum N.2020Acta Horticulturae
  1298,pp. 443-449
  0