แนวทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี