รางวัลสำนักงานเลขานุการ ปี 2015

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลสำนักงานเลขานุการ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152009 >>
Publish Year Conference Award 1
2015 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล,inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร,inดร.สุพนิดา วินิจฉัย,"Development of lip gloss containing niosome of riceberry bran protein hydrolysates", ผลงานระดับชมเชย, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2015