Expertise Cloud

aboveground biomassAcaciasagricultural residueAshbiomassBreed effectChachoengsao provincecoastal saline soildeep water culturedegraded soilfast growing treeHerbคอมพอสิตเครือข่ายเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องระเบิดไอน้ำไคโตแซนจ.ฉะเชิงเทราจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนลูกแรกคลอดชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์เชื้อเพลิงอัดเม็ดฐานข้อมูลต้นแบบเถ้าชีวมวลทีทรีเทคนิคNIRน้ำมันหอมระเหยใบสับปะรดไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์เคมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอผลึกนาโนเซลลูโลสผักข้าวแผ่นไม่ทักทอไผ่ฝ้ายพริกหวานพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าพัฒนาพันธุ์ซาแนนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ลูกผสมพันธุ์แองโกลนูเบียนพื้นที่เสื่อมโทรมแพทชูลีแพะไฟฟ้าภาคการเกษตรมะเขือเทศไม้โตเร็วไม้โตเร็ว:พลังงานไม้โตเร็วสกุล Acaciaไม้สกุลอาเคเชียยางพารายูคาลิปตัสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระเบิดด้วยไอน้ำระเบิดไอน้ำระยะปลูกโรงงานต้นแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าชุมชนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้วัสดุดูซับเสียงวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วนวัฒนวิทยาสถานภาพสวนป่าพลังงานสวนป่าไม้โตเร็วสารสกัดสิ่งทอเทคนิคสีธรรมชาติเส้นใยเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดเสม็ดขาวหญ้าเชื้อเพลิงหยีน้ำอัดเม็ดอายุการเก็บเกี่ยวอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมสิ่งทอเอธานอลไฮโดรโปนิกส์

Interest

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วนวัฒนวิทยา

Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (102)