ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน
BBTE
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน

BBTE

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Email: aapmwt@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600 ต่อ 130

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

Email: aapksh@ku.ac.th

 

นายยุทธนา บรรจง

Email: aapynb@ku.ac.th

Phone Number: 029428600-3 ต่อ101

นางสาวเทพา ผุดผ่อง

Phone Number: 02-9428600-3

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์

 

 

บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์

 

 

มนตรี โยธารักษ์

 

 

สงคราม ธรรมมิญช