โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน
BBTE
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
46
2549 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, กล้าณรงค์ ศรีรอต, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, นายธนกิจ เฮียงโฮม, นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง
2549 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ยุพา ปานแก้ว, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, นางสาว พนิดา วงศ์แหวน
2549 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง, ยุพา ปานแก้ว, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อำนาจ ธีระวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วีระภาส คุณรัตนสิริ, พิมพรรณ สุจารินพงค์, ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ภูวาเดช โหราเรือง, นาย สุรชัย รัตนเสริมพงศ์, นาย ปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ, นางสาว รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
2549 ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2550 การรวบรวม คัดเลือกและขยายพันธุ์เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, นางสาว วิลาสินี โคกลือชา, นางสาว พนิดา วงษ์แหวน
2550 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง, ยุพา ปานแก้ว, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อำนาจ ธีระวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นาย สุรชัย รัตนเสริมพงศ์, นาย ปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ, นางสาว รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
2550 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม
2551 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกฤษณา (Aquilaria spp) เพื่อขยายพันธุ์ในเชิงการค้า, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์, นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว
2551 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2551 การพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบ Interactive เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในภาคการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจรของกล้วยไม้ : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ
2551 การประเมินศักยภาพของชีวมวลเพื่อเป็น Alternative Fuel ในภาคเหนือ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วีระภาส คุณรัตนสิริ, นิคม แหลมสัก
2551 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2551 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด, พนิดา วงษ์แหวน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พนิดา วงษ์แหวน, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์
2551 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศักดิ์ อุดมโชค, ยุพา ปานแก้ว, นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนะ
2551 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2551 การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช
2552 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2552 การสำรวจ รวบรวม ขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้และสมุนไพรพื้นเมือง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ, พนิดา วงษ์แหวน, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์, เทพา ผุดผ่อง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พนิดา วงษ์แหวน
2552 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนะ, วีระศักดิ์ อุดมโชค, ยุพา ปานแก้ว, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2552 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2552 การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, ฤดี ธีระวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช
2552 การพัฒนาชุดปลูกต้นแบบสำหรับปลูกมะเขือเทศและพริกหวานในระบบ ไฮโดรโปนิกส์แบบ Deep water culture, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2553 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2553 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2553 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง
2554 การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นิคม แหลมสัก, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2555 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงของไม้สกุลอาเคเซียด้วยวิธีทอร์ริไฟด์และการอัดเม็ด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2555 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล
2555 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วีระศรี เมฆตรง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, นางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ
2555 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2556 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงของไม้สกุลอาเคเซียด้วยวิธีทอร์ริไฟด์และการอัดเม็ด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2556 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง
2556 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2556 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2557 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง
2557 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2557 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2559 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2560 อิทธิพลของถ่านชีวภาพในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไม้โตเร็วในระยะปีแรก, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2560 โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, อธิราช หนูสีดำ, ปุณณมี สัจจกมล, ทรงยศ โชติชุติมา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2561 โครงการสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลในระดับประเทศและภูมิภาค CLMV, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

External Project

Year
External Project
70
2548 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม, ยุพา ปานแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2548 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย, ยุพา ปานแก้ว, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์
2548 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ยุพา ปานแก้ว, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2548 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค, ยุพา ปานแก้ว, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2548 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่, ยุพา ปานแก้ว, สุภาพร อิสริโยดม, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2544 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2544 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ยุพา ปานแก้ว, สุภาพร อิสริโยดม, ลดาวัลย์ พวงจิตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2550 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม , นิคม แหลมสัก, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, สคาร ทีจันทึก, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ชมพู่ บุญรอดกลับ, เทพา ผุดผ่อง, อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์
2550 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม, นิคม แหลมสัก, นิคม แหลมสัก, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, สคาร ทีจันทึก, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ชมพู่ บุญรอดกลับ, เทพา ผุดผ่อง, อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์
2550 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นิคม แหลมสัก, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, สคาร ทีจันทึก, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ชมพู่ บุญรอดกลับ, เทพา ผุดผ่อง, อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์
2551 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายสงคราม ธรรมมิญช, ลดาวัลย์ พวงจิตร, นิคม แหลมสัก, นิพนธ์ ทวีชัย, สายัณห์ ทัดศรี, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, นางสาววนิดา อาจกล้า, นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า, นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
2553 การศึกษาการปลูกฝักข้าว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง
2554 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สรัญญา วัชโรทัย, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
2554 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, รุ่งเรือง พูลศิริ, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์, นายดุริยะ สถาพร, นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง
2554 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2554, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2554 การศึกษาและประเมินปริมาณผลผลิตรายเดือนของเมล็ดหยีทะเล แนวทางการปลูก และการพัฒนาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดหยีทะเลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2554 ศักยภาพของไม้โตเร็วทนเค็มในการปลูกเป็นสวนป่าพลังงานประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2555 โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว Distributed-Green-Generation : DGG (ครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 15 แห่ง), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2555 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2555 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ, วารุณี ธนะแพสย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สาริมา สุนทรารชุน, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, นิตยา ทับทิมทัย, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เตชธรรม ทินภัทรนุกูล, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, สงคราม ธรรมมิญช, ยุพา ปานแก้ว
2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุชาดา อุชชิน, สุธีรา วิทยากาญจน์, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, นายประจักษ์ แอกทอง
2556 โครงการส่งเสริมศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเถ้าชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวรุ่งฤดี พรสกุลเลิศชัย, ชลลดา บุราชรินทร์
2556 โครงการการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง(Feed stockmanagement model) เพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2556 โครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รุ่งเรือง พูลศิริ, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, นายสุเทพ จันทร์เขียว, นายสมปอง นิลพันธ์, นายสมโภช พิศาภาคย์, นายสุริยา เปรมสมัย
2557 Salacia Planting in Ranong Province, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เดชา ดวงนามล, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic), สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, ชลลดา บุราชรินทร์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปิติ กันตังกุล, นิตยา ทับทิมทัย, วารุณี ธนะแพสย์
2557 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการส่งเสริมการตลาด จ.สกลนคร, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์, ประจักษ์ แอกทอง, ปิติ กันตังกุล, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, เคียวเพชร ลบแย้ม
2557 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นิคม แหลมสัก, วารุณี ธนะแพสย์, สงคราม ธรรมมิญช, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, สายัณห์ ทัดศรี, นายมนตรี โยธารักษ์, นายสมปอง นิลพันธุ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว, นายภีระ ยมวัน
2558 โครงการย่อย 1/2557 “จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและแผนที่นำทางระยะ 10 ปี (2557-2566) ของประเทศไทย”, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวอรชา แซ่ตัน , นายณัฐพล ลิไชยกุล, วารุณี ธนะแพสย์, สงคราม ธรรมมิญช, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์
2558 โครงการย่อย 2/2557 “สำรวจคุณภาพและการบริหารจัดการชีวมวลในโรงไฟฟ้า”, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นายณัฐพล ลิไชยกุล
2557 โครงการการศึกษาปรับปรุงพันธุ์และประเมินปริมาณผลผลิตของไม้โตเร็ว แนวทางการปลูกและการพัฒนาเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวธนาภา เทพชาตรี, นางสาวปวีณา บาดาล
2557 โครงการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำ (พลังงานทางเลือก), เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, เดชา ดวงนามล, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ปิติ กันตังกุล, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, อภิสิทธิ์ เสนาวงค์, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, วารุณี ธนะแพสย์, นิคม แหลมสัก, นายมนตรี โยธารักษ์, นายสมปอง นิลพันธุ์, นายภีระ ยมวัน, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
2557 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สิงห์ อินทรชูโต
2558 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐภรณ์ สินันตา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มาริสา อรัญชัยยะ, วิรัญญา แก้ววัฒนะ, สิรี ตั้งบุญสุข, รังรอง ยกส้าน, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2557 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ จังหวัดสระแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, สงคราม ธรรมมิญช, นายถาวร บุญราศรี, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, กัณทิมา โอชารส, ชลลดา บุราชรินทร์, ยุทธนา บรรจง, ชัยพร สามพุ่มพวง, ปิติ กันตังกุล, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2558 การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ปิติ กันตังกุล, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2558 Herbaceous species in Thailand, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เดชา ดวงนามล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, เอกพงษ์ ธนะวัติ
2558 Feasibility Study for Fuel Supply for Biomass Power Plant Project for Gulf Energy Development, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล
2558 โครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว (DGG) วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ผศ.วีระชัย ลิ้มพรชัยเจริญ, ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์, นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์, ปิติ กันตังกุล, ชลลดา บุราชรินทร์, นายบุญชัย หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวสุจิตรา สุวรรณ, นางสาวธนาภา เทพชาตรี, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นายโยธรรม หุบผาใส
2558 การศึกษาระบบการปลูกและการจัดการไม้โตเร็วในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลบนที่ดินเสื่อมโทรม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ปิติ กันตังกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, นายธวัสชัย พงษาปาน, ยุทธนา บรรจง, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
2558 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายจิตวัต อรุณนภา, นายสมปอง นิลพันธ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สงคราม ธรรมมิญช, นางสาววัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวสุจิตรา สุวรรณ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส
2559 การเป็นที่ปรึกษาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล
2558 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, น.ส.อรชา แซ่ตัน, น.ส.ปวีณา บาดาล, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ปิติ กันตังกุล, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, นายสมเกียรติ สุทธิรัตน์, น.ส.รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร, ดร.มนธิรา วัชรสุกาญจน์, นายวรวุฒิ สุรินทร์
2559 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช, กอบศักดิ์ วันธงไชย, สมพร แม่ลิ่ม, พิชิต ลำใย, รองลาภ สุขมาสรวง, พรเทพ เหมือนพงษ์, ประสงค์ สงวนธรรม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ มีแก้ว, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
2560 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2559 Research of Fly Ash Soil Conditioner, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สายัณห์ ทัดศรี, ทรงยศ โชติชุติมา, รุ่งเรือง พูลศิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวปวีณา บาดาล, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2559 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด), เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปิติ กันตังกุล, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, กัณทิมา โอชารส, นางสาวอรชา แซ่ตัน, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2560 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นายมนตรี โยธารักษ์, นายรฤทธิ แท่นปาน, นายมนตรี นุชอนงค์, นายณกรณ์ ตรรกวีรพัท, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ชลลดา บุราชรินทร์
2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2561 การศึกษาพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่รอบโรงงาน (PPC-SRT จังหวัดอุบลราชธานี), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, อรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, สุวนุช ตันตระกูล
2560 การศึกษาแหล่งผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, อรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, สุวนุช ตันตระกูล
2561 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, อันฟาล ตาเละ, พรพิมล จันทร์ฉาย, นายปฐวี พวงจิตร
2560 การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้, ปฐมา จาตกานนท์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
2561 การพัฒนาการผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ในระดับโรงงานต้นแบบ, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์
2560 Herbaceous species in Thailand, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, เอกพงษ์ ธนะวัติ, สุวนุช ตันตระกูล
2561 Herbaceous species in Thailand, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, สุวนุช ตันตระกูล
2560 ศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, สุวนุช ตันตระกูล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์
2562 การผลิตผ้าไผ่สำหรับทำกระเป๋าและอุปกรณ์ประกอบ, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ดร.ปรียานุช อนุกูล, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, เคียวเพชร ลบแย้ม
2562 ศักยภาพและการคัดเลือกชนิดไม้พื้นเมืองโตเร็ว เพื่อปลูกเป็นแปล่งเชื้อเพลิงชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ผุสดี สุขพิบูลย์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ปวีณา บาดาล, วีรศิลป์ สอนจรูญ, ปิติ กันตังกุล, นายคงศักดิ์ ภิญโยภูษาฤกษ์, นายสุพิทย์ ขุนเพชร, นายวรวิทย์ อินศวร, นายนริทร์ เทศสร, นายประวุฒิ ศรีมโนธรรม, สายัณห์ ทัดศรี, นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาธี
2563 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ปฐมา จาตกานนท์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, พรพิมล จันทร์ฉาย, จิราภรณ์ มีลักษณะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, ปฐมา จาตกานนท์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2563 การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเชืื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว (Semi-torrefied wood chip), วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ปวีณา บาดาล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์
2562 การพัฒนาเครื่องระเบิดไอน้ำสำหรับผลิตเส้นใยไผ่ ระดับอุตสาหกรรม, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นัฏพร ขนุนก้อน, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปรียานุช สีโชละ
2563 การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบและความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, ผุสดี สุขพิบูลย์, ปวีณา บาดาล
2563 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2563, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, สำเลิง คลุ้มสิน