ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน
BBTE
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
5
2561 พีรธัช ชัยศาสตร์, รุ่งเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การสลายตัวของซากพืชในสวนไผ่ต่างๆ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 48-59
2559 ฤกษ์พงษ์ โคตรมา, รุ่งเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มวลชีวภาพเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซียลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม จังหวัดกาญจนบุรี, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หน้า 21-30
2558 มานะ หนูแก้ว, รุ่งเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พัฒนา ชมภูวิเศษ, ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หน้า 11-21
2556 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, เดชา ดวงนามล, เจษฎา วงค์พรหม, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, การรวบรวมแหล่งพันธุกรรมของหยีน้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2556, หน้า 110-1108
2553 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นิพนธ์ ทวีชัย, โกศล เจริญสม, ฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว, การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford)กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 133-140
Year
National Journal
7
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, อรชา แซ่ตัน, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand, The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561, หน้า 37-42
2560 ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เดชา ดวงนามล, Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production, The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561, หน้า 58-65
2560 ดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand, The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561, หน้า 43-48
2559 Viktor J. Bruckman,, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Florian Kraxner, Raymond Miller, Andras Darabant, Gnhoung Choumnit, Sithong Thongmanivong, Memh Ko Ko Gyi, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network, IUFRO Occasional Paper No. 31, ปีที่ -, ฉบับที่ 31, เมษายน - ตุลาคม 2559, หน้า 1-29
2552 งามผ่อง คงคาทิพย์, Pornpat Sam-ang, บุญส่ง คงคาทิพย์, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปารียา อุดมกุศลศรี, Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2552, หน้า 519-525
2548 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Influences of soil properties and stem density on the growth and inner bark biomass of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) in natural stands, TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 31-40
2548 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Silvicultural performance of paper mulberry in Thailand, TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 5-18

Conference

Year
International Conference
20
2562 เอกพงษ์ ธนะวัติ, อรชา แซ่ตัน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, กันย์ กังวานสายชล, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ผลผลิตไม้รอบตัดฟันสั้นเพื่อพลังงานในพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร, การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2562, 19 - 21 สิงหาคม 2562, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อรชา แซ่ตัน, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว, การประชุมทางวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3, 14 ธันวาคม 2561, พิษณุโลก ประเทศไทย
2559 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ปิติ กันตังกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, การรวบรวมการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน, งานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2, 26 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รุ่งเรือง พูลศิริ, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, ดร.ธีริน วาณิชเสรี, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว, นายสมปอง นิลพันธ์, นายสมโภช พิศาภาคย์, นายสุริยา เปรมสมัย, การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, สัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน", 14 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ทศพล อุมะมานิต, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การวิเคราะห์ปริมาณโฮโลเซลลูโลสในไผ่หวานอ่างขางโดยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2556 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, Optimization of ethanol production from Acacia sp. using Response surface methodology (RSM), The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 เอกพงษ์ ธนะวัติ, ลดาวัลย์ พวงจิตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วนิดา อาจกล้า, การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล, สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม. , 21 - 22 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ศักดา พรมเลิศ, เอกชัย บ่ายแสงจันทร์, ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, ยุพา ปานแก้ว, Pitsanu Dechyotin, Wanida Artkla, อิทธิพลของช่วงวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและท่อนพันธุ์, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, ยุพา ปานแก้ว, งามผ่อง คงคาทิพย์, Mongkol Srianan, เทพา ผุดผ่อง, ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, นิพนธ์ ทวีชัย, Jitra Kokaew, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, การศึกษาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Coniella fragariae ใน Eucalyptus, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Nontipha Sareesongsange, วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 ภรภัทร สำอางค์, บุญส่ง คงคาทิพย์, ปารียา อุดมกุศลศรี, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, งามผ่อง คงคาทิพย์, การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแพทชูลี (Pogostemon cablin (Blco.) Benth.) ที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิค, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกียวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบอระเพ็ด, ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, วรวิทย์ อินศวร, ระยะเก็บเกี่ยวและช่วงความถี่ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นเทียนกิ่งในประเทศไทย, ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, วรวิทย์ อินศวร, ระยะปลูกที่เหมาะสมและอิทธิพลของความหนาแน่นของต้นเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis Linn.)ต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพใบ, ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พนิดา วงษ์แหวน, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2544 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Selection and production of paper mulberry varieties for pulp ana paper industry, In POSAA 2001: Proceedings of the international symposium on paper mulberry and hand-made paper for rural development, 19 - 24 มีนาคม 2544
Year
National Conference
23
2563 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ผุสดี สุขพิบูลย์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, Recommended fast growing tree species for energy plantation in Thailand: A literature review, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020), 23 กันยายน - 26 ตุลาคม 2563, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ผุสดี สุขพิบูลย์, อรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, Selection of Casuarina junghuhniana clones in Thailand, Sixth International Casuarina Workshop 2019 "Casuarinas for Green Economy and Environmental Sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2562, เมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2562 ธนาภา เทพชาตรี, วันวิสา ภูไชยศรี, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, Coppice management in Casuarina junghuhniana – a preliminary results, Sixth international Casuarina workshop "Casuarina for green economy an environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2562, กระบี่ ประเทศไทย
2562 เอกพงษ์ ธนะวัติ, นรินทร์ เทศสร, เทพา ผุดผ่อง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, Gains after one generation of breeding cycle of Casuarina junghuhniana in Thailand, Sixth international Casuarina workshop 2019 "Casuarina for green economy and environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2562, กระบี่ ประเทศไทย
2561 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ธนาภา เทพชาตรี, อรชา แซ่ตัน, ยุทธนา บรรจง, ปวีณา บาดาล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, Khongsak Pinyopusarerk, Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand, Eucalyptus 2018, 17 - 21 กันยายน 2561, มงเปอลิเย สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, Performance of dry zone Acacia species for biomass energy in degraded soil in northeastern Thailand, 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2560, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, อรชา แซ่ตัน, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017, 9 มิถุนายน - 9 ธันวาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เดชา ดวงนามล, กันต์ กังวานสายชล, Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, 9 มิถุนายน - 29 ธันวาคม 2560, สกลนคร ประเทศไทย
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, รุ่งเรือง พูลศิริ, นายสมปอง นิลพันธ์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, GIS-based approach of land suitability of fast growing tree-energy plantations in degraded land, Thailand, 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2560, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2560 ดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership, 9 มิถุนายน 2560
2560 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปวีณา บาดาล, Development of Prototype Batch Reactor for Torrefied Wood Chip Production, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy conference: Sustainable Management and Partnership 2017, 9 มิถุนายน 2560, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2560 สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รังสิมา ชลคุป, เคียวเพชร ลบแย้ม, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites, the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, เคียวเพชร ลบแย้ม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications, 6th Biobased Chemicals and Plastics, 21 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Case Studies in Biomass Energy Development in some APEC Member Economies, APEC Workshop on Promoting the Development of Biomass Energy , 26 - 27 กรกฎาคม 2559, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2559 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Eucalyptus plantation management in Thailand, 11th Biennial Short Rotation Woody Crops Operation Working Group Meeting, 11 - 13 ตุลาคม 2559, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2559 Viktor J. Bruckman, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Florian Kraxner, Raymond Miller, Andras Darabant, Gnhoung Choumnit, Sithong Thongmanivong, Memh Ko Ko Gyi, Ho Thi Lan Huong, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Sustainable biomass for Asia's growing bioeconomy: regional initiatives and promising examples, IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016, 24 - 27 ตุลาคม 2559, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2558 วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, Supanasomporn S, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell, ComBio2015 (Combined ASBMB, ASPS, ANZSCDB, NZBMB and NZSPB Annual Meeting) , 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
2557 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนันท์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วารุณี ธนะแพสย์, Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products: quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava, The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 มิถุนายน 2557, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2557 สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application, MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2557, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นิคม แหลมสัก, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, Charcoal production and utilization in Thailand, The 1st FOREBIOM Workshop: Potentials of Biochar to mitigate climate change, 4 - 5 เมษายน 2556, สาธารณรัฐออสเตรีย
2556 สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายประจักษ์ แอกทอง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, Green Production of Natural Bamboo Fibers for Textiles, 2013 International Textiles & Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นิพนธ์ ทวีชัย, Effectiveness of Chemical Control Against The Gall-Forming Wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) in Eucalyptus Nursery, Thailand, Asian Agricultural Symposium 16th (AAS) and 1st International Symposium on Agricultural Technology (ISAT), 25 - 27 สิงหาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Sustainable land use management planning in the Phu Fa project, Nan watershed, Northern Thailand, IUFRO International workshop on landscape ecology 2004: Conservation and management of fragmented forest landscapes, 10 พฤศจิกายน 2547, ญี่ปุ่น