Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2552

  Interest

  นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า, การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
  • ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
  • ก.พ. 2561 - ก.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
  • ก.พ. 2559 - พ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2557 - ก.พ. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์
  • ต.ค. 2549 - ก.ย. 2552 หัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 257 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 162 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 95 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 22 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Evidence for SARS-CoV-2 related coronaviruses circulating in bats and pangolins in Southeast AsiaWacharapluesadee S., Tan C.W., Maneeorn P., Duengkae P., Zhu F., Joyjinda Y., Kaewpom T., Chia W.N., Ampoot W., Lim B.L., Worachotsueptrakun K., Chen V.C.W., Sirichan N., Ruchisrisarod C., Rodpan A., Noradechanon K., Phaichana T., Jantarat N., Thongnumchaima B., Tu C., Tu C., Crameri G., Stokes M.M., Hemachudha T., Wang L.F., Wang L.F.2021Nature Communications
  12(1)
  152
  2One Health proof of concept: Bringing a transdisciplinary approach to surveillance for zoonotic viruses at the human-wild animal interfaceKelly T.R., Karesh W.B., Johnson C.K., Gilardi K.V.K., Anthony S.J., Anthony S.J., Goldstein T., Olson S.H., Machalaba C., Mazet J.A.K., Aguirre A., Aguirre L., Akongo M.J., Robles E.A., Ambu L., Antonjaya U., Aguilar G.A., Barcena L., Barradas R., Bogich T., Bounga G., Brownstein J., Buchy P., Bunn D., Byaruba D., Cameron K., Carroll D., Cavero N., Cespedes M., Che X., Chea S., Chiu C., Chmura A., Chor K., Clements A., Cranfield M., Acevedo L.D., Daszak P., Campos A.C.A., De La Puente M., de Lamballerie X., de Paula C., Delwart E., Le Doux J.D., Doyle-Capitman C., Duengkae P., Durigon E., Epstein J.H., Fair J., Ferrer-Paris J.R., Fine A., Formenty P., Galarza I., Garcia J., Gilbert M., Gillis A., Goossens B., Grard G., Greatorex Z., Greig D., Hagan E., Harris L., He Q., Hemachudha T., Hitchens P., Ho M., Hosseini P., Hughes T., In S., Iñíguez V., Iskandriati D., Islam A., Iyanya J., Jain K., Joly D., Jones K., Joyner P., Kaba S., Kambale E., Karmacharya D., Kataregga A., Kazwala R., Ke C., Khammavong K., Kilpatrick A.M., LeBreton M., Lee H., Lee M.H., Lee J., LeRoy E., Levinson J., Levy M., Liang E., Liang N., Limachi R., Lipkin W.I., Loh E., Lowenstine L.J., Mollericona J.L., Lushima S., Ma W.2017Preventive Veterinary Medicine
  137,pp. 112-118
  82
  3Diversity of coronavirus in bats from Eastern Thailand Emerging virusesWacharapluesadee S., Duengkae P., Rodpan A., Kaewpom T., Maneeorn P., Kanchanasaka B., Yingsakmongkon S., Sittidetboripat N., Chareesaen C., Khlangsap N., Pidthong A., Leadprathom K., Ghai S., Epstein J.H., Daszak P., Olival K.J., Blair P.J., Callahan M.V., Callahan M.V., Hemachudha T.2015Virology Journal
  12(1),pp. 1-7
  53
  4High-resolution GPS tracking of Lyle's flying fox between temples and orchards in central ThailandWeber N., Duengkae P., Fahr J., Fahr J., Dechmann D., Dechmann D., Phengsakul P., Khumbucha W., Siriaroonrat B., Wacharapluesadee S., Maneeorn P., Wikelski M., Wikelski M., Newman S.2015Journal of Wildlife Management
  79(6),pp. 957-968
  31
  5Relationships between functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and enrichment plantations in the uplands of northern ThailandAsanok L., Asanok L., Marod D., Duengkae P., Pranmongkol U., Kurokawa H., Aiba M., Katabuchi M., Nakashizuka T.2013Forest Ecology and Management
  296,pp. 9-23
  25
  6Longitudinal study of age-specific pattern of coronavirus infection in Lyle's flying fox (Pteropus lylei) in ThailandWacharapluesadee S., Duengkae P., Chaiyes A., Kaewpom T., Rodpan A., Yingsakmongkon S., Petcharat S., Phengsakul P., Maneeorn P., Hemachudha T.2018Virology Journal
  15(1)
  23
  7A revision of species in the subgenus Nidirana Dubois, 1992, with special attention to the identity of specimens allocated to Rana adenopleura Boulenger, 1909, and Rana chapaensis (Bourret, 1937) (Amphibia: Anura: Ranidae) from Thailand and LaosChuaynkern Y., Chuaynkern Y., Ohler A., Inthara C., Inthara C., Duengkae P., Makchai S., Salangsingha N.2010Raffles Bulletin of Zoology
  58(2),pp. 291-310
  20
  8Evaluation of local media surveillance for improved disease recognition and monitoring in global hotspot regionsSchwind J.S., Wolking D.J., Brownstein J.S., Predict C., Mazet J.A.K., Smith W.A., Aguirre A., Aguirre L., Akongo M.J., Robles E.A., Ambu L., Anthony S., Antonjaya U., Aguilar G.A., Barcena L., Barradas R., Bogich T., Bounga G., Buchy P., Bunn D., Byaruba D., Cameron K., Carroll D., Cavero N., Cespedes M., Che X., Chea S., Chiu C., Chmura A., Chor K., Clements A., Cranfield M., Acevedo L.D., Daszak P., Campos A.C.A., De La Puente M., de Lamballerie X., de Paula C., Delwart E., Le Doux J.D., Doyle-Capitman C., Duengkae P., Durigon E., Epstein J.H., Fair J., Ferrer-Paris J.R., Fine A., Formenty P., Galarza I., Garcia J., Gilardi K., Gilbert M., Gillis A., Goldstein T., Goossens B., Grard G., Greatorex Z., Greig D., Hagan E., Harris L., He Q., Hemachudha T., Hitchens P., Ho M., Hosseini P., Hughes T., In S., Iñíguez V., Iskandriati D., Islam A., Iyanya J., Jain K., Johnson C., Joly D., Jones K., Joyner P., Kaba S., Kambale E., Karesh W., Karmacharya D., Kataregga A., Kazwala R., Ke C., Kelly T., Khammavong K., Kilpatrick A.M., LeBreton M., Lee H., Lee M.H., Lee J., LeRoy E., Levinson J., Levy M., Liang E., Liang N., Limachi R., Lipkin W.I., Loh E., Lowenstine L.J., Mollericona J.L.2014PLoS ONE
  9(10)
  17
  9The influences of an invasive plant species (Leucaena leucocephala) on tree regeneration in Khao Phuluang forest, northeastern ThailandMarod D., Duengkae P., Kutintara U., Sungkaew S., Wachrinrat C., Asanok L., Klomwattanakul N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 39-50
  16
  10Partial Amniote Sex Chromosomal Linkage Homologies Shared on Snake W Sex Chromosomes Support the Ancestral Super-Sex Chromosome Evolution in AmniotesSingchat W., Ahmad S.F., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., O’Connor R.E., Griffin D.K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Frontiers in Genetics
  11
  15
  11Vegetation community and factors that affect the woody species composition of riparian forests growing in an urbanizing landscape along the Chao Phraya River, central ThailandAsanok L., Kamyo T., Norsaengsri M., Salinla-um P., Rodrungruang K., Karnasuta N., Navakam S., Pattanakiat S., Marod D., Duengkae P., Kutintara U.2017Urban Forestry and Urban Greening
  28,pp. 138-149
  15
  12Do sex chromosomes of snakes, monitor lizards, and iguanian lizards result from multiple fission of an “ancestral amniote super-sex chromosome”?Singchat W., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Baicharoen S., Indananda C., Duengkae P., Peyachoknagul S., O’Connor R.E., Griffin D.K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Chromosome Research
  28(2),pp. 209-228
  15
  13Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickensHata A., Hata A., Nunome M., Suwanasopee T., Duengkae P., Chaiwatana S., Chamchumroon W., Suzuki T., Koonawootrittriron S., Matsuda Y., Srikulnath K.2021Scientific Reports
  11(1)
  12
  14Genome Complexity Reduction High-Throughput Genome Sequencing of Green Iguana (Iguana iguana) Reveal a Paradigm Shift in Understanding Sex-Chromosomal Linkages on Homomorphic X and Y Sex ChromosomesKoomgun T., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Phatcharakullawarawat R., Kraichak E., Sillapaprayoon S., Ahmad S.F., Muangmai N., Peyachoknagul S., Duengkae P., Ezaz T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Frontiers in Genetics
  11
  11
  15Consequences of land use change on bird distribution at Sakaerat environmental research stationTrisurat Y., Duengkae P.2011Journal of Ecology and Field Biology
  34(2),pp. 203-214
  10
  16Author Correction: Evidence for SARS-CoV-2 related coronaviruses circulating in bats and pangolins in Southeast Asia (Nature Communications, (2021), 12, 1, (972), 10.1038/s41467-021-21240-1)Wacharapluesadee S., Tan C.W., Maneeorn P., Duengkae P., Zhu F., Joyjinda Y., Kaewpom T., Chia W.N., Ampoot W., Lim B.L., Worachotsueptrakun K., Chen V.C.W., Sirichan N., Ruchisrisarod C., Rodpan A., Noradechanon K., Phaichana T., Jantarat N., Thongnumchaima B., Tu C., Tu C., Crameri G., Stokes M.M., Hemachudha T., Wang L.F.2021Nature Communications
  12(1)
  10
  17Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, Günther, 1864)Nguyen D.H.M., Ponjarat J., Laopichienpong N., Kraichak E., Panthum T., Singchat W., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Ezaz T., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Aquaculture
  543
  10
  18Quantifying landscape connectivity for wild Asian elephant populations among fragmented habitats in ThailandSuksavate W., Suksavate W., Duengkae P., Chaiyes A., Chaiyes A.2019Global Ecology and Conservation
  19
  8
  19Spatial and temporal analysis of leopards (Panthera pardus), their prey and tigers (Panthera tigris) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, ThailandSaisamorn A., Saisamorn A., Duengkae P., Pattanavibool A., Duangchantrasiri S., Simcharoen A., Smith J.L.D.2019Folia Oecologica
  46(2),pp. 73-82
  8
  20The role of wild banana (Musa acuminata Colla) on wildlife diversity in mixed deciduous forest, Kanchanaburi Province, Western ThailandMarod D., Pinyo P., Duengkae P., Hiroshi T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 35-43
  8
  21Take one step backward to move forward: Assessment of genetic diversity and population structure of captive Asian woollynecked storks (Ciconia episcopus)Jangtarwan K., Koomgun T., Prasongmaneerut T., Thongchum R., Singchat W., Tawichasri P., Fukayama T., Sillapaprayoon S., Kraichak E., Muangmai N., Baicharoen S., Punkong C., Peyachoknagul S., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2019PLoS ONE
  14(10)
  8
  22Predictive genetic plan for a captive population of the Chinese goral (Naemorhedus griseus) and prescriptive action for ex situ and in situ conservation management in ThailandJangtarwan K., Kamsongkram P., Subpayakom N., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Kongphoemph A., Wongsodchuen A., Intapan S., Chamchumroon W., Safoowong M., Peyachoknagul S., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020PLoS ONE
  15(6)
  7
  23The natural forest gaps maintenance diversity of understory birds in Mae Sa-Kog Ma biosphere Reserve, northern ThailandSiri S., Ponpituk Y., Safoowong M., Marod D., Duengkae P.2019Biodiversitas
  20(1),pp. 181-189
  7
  24Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)Singchat W., Ahmad S.F., Laopichienpong N., Suntronpong A., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Mitochondrial DNA Part B: Resources
  5(3),pp. 3077-3079
  6
  25New record on karyological analysis and first study of NOR localization of parthenogenetic brahminy blind snake, Ramphotyphlops braminus (Squamata, Typhlopidae) in ThailandPatawang I., Tanomtong A., Kaewmad P., Chuaynkern Y., Duengkae P.2016Nucleus (India)
  59(1),pp. 61-66
  6
  26Surveillance for Ebola virus in wildlife, ThailandWacharapluesadee S., Olival K., Kanchanasaka B., Duengkae P., Kaewchot S., Srongmongkol P., Ieamsaard G., Maneeorn P., Sittidetboripat N., Kaewpom T., Petcharat S., Yingsakmongkon S., Rollin P., Towner J., Hemachudha T.2015Emerging Infectious Diseases
  21(12),pp. 2271-2273
  5
  27Some ecological aspects of dhole (Cuon alpinus) in the Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province, ThailandCharaspet K., Sukmasuang R., Khiowsree N., Songsasen N., Simchareon S., Duengkae P.2019Folia Oecologica
  46(2),pp. 91-100
  5
  28Genetic management of a water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus) population at Bang Kachao Peninsula as a consequence of urbanization with Varanus Farm Kamphaeng Saen as the first captive research establishmentWongtienchai P., Lapbenjakul S., Jangtarwan K., Areesirisuk P., Mahaprom R., Subpayakom N., Singchat W., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Songchan R., Baicharoen S., Duengkae P., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research
  5
  29Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta imbellis (Teleostei: Osphronemidae)Ahmad S.F., Laopichienpong N., Singchat W., Suntronpong A., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Bulan J., Pansrikaew T., Jangtarwan K., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Mitochondrial DNA Part B: Resources
  5(4),pp. 3856-3858
  5
  30High-level gene flow restricts genetic differentiation in dairy cattle populations in thailand: Insights from large-scale mt d-loop sequencingAriyaraphong N., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Jattawa D., Duengkae P., Muangmai N., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Animals
  11(6)
  5
  31Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation model relevant to humansSrikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K., Singchat W., Laopichienpong N., Ahmad S.F., Jehangir M., Jehangir M., Subpayakom N., Suntronpong A., Jangtarwan K., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Camcuan J., Duengkae P., Dokkaew S., Muangmai N.2021Genes and Genomics
  5
  32Amphibia, Anura, Dicroglossidae, Quasipaa fasciculispina (Inger, 1970): Distribution extensionChuaynkern Y., Duengkae P., Sribandit P., Bunchornratana K., Chuaynkern C., Khewwan N., Tipayanukul S.2011Check List
  7(2),pp. 114-116
  4
  33Past, present and future habitat suitable for gaur (Bos gaurus) in ThailandPrayoon U., Prayoon U., Suksavate W., Chaiyes A., Winitpornsawan S., Tunhikorn S., Faengbubpha K., Angkaew C., Pattanakiat S., Duengkae P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 743-756
  4
  34Impact of highway on vertebrate roadkill in Nam Nao National Park, ThailandKummoo W., Teampanpong J., Utsa P., Paansri P., Suksavate W., Duengkae P., Prompat S.2020Biodiversitas
  21(11),pp. 5540-5549
  3
  35The tadpole of quasipaa fasciculispina (inger, 1970) from southeastern thailand, with the description of its buccal anatomyInthara C., Inthara C., Chuaynkern Y., Chuaynkern Y., Duengkae P., Grosjean S.2009Alytes
  26(1-4),pp. 86-96
  3
  36Karyotype homology between Calotes versicolor and C. mystaceus (Squamata, Agamidae) from northeastern ThailandPatawang I., Tanomtong A., Chuaynkern Y., Chuaynkern C., Duengkae P.2015Nucleus (India)
  58(2),pp. 117-123
  3
  37Utilization of fruit by frugivores in lower montane forest at Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai provinceRueangket A., Duengkae P., Thinkhampang S., Marod D.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 457-464
  3
  38Spatial modeling of forage crops for tiger prey species in the area surrounding highway 304 in the Dong Phayayen-Khao Yai forest complexPaansri P., Sangprom N., Suksavate W., Chaiyes A., Duengkae P.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(3),pp. 220-229
  3
  39The snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis) tends to exhibit xx/xy sex determinationPanthum T., Laopichienpong N., Kraichak E., Singchat W., Nguyen D.H.M., Ariyaraphong N., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Ezaz T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Fishes
  6(4)
  3
  40Implications of genome-wide single nucleotide polymorphisms in jade perch (Scortum barcoo) reveals the putative XX/XY sex-determination system, facilitating a new chapter of sex control in aquacultureSuntronpong A., Panthum T., Laopichienpong N., Nguyen D.H.M., Kraichak E., Singchat W., Ariyaraphong N., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Ezaz T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Aquaculture
  548
  3
  41An assessment of the niche centroid hypothesis: Pteropus lylei (Chiroptera)Chaiyes A., Escobar L.E., Willcox E.V., Duengkae P., Suksavate W., Watcharaanantapong P., Pongpattananurak N., Wacharapluesadee S., Hemachudha T.2020Ecosphere
  11(5)
  3
  42Patch metrics of roosting site selection by Lyle's flying fox (Pteropus lylei Andersen, 1908) in a human-dominated landscape in ThailandDuengkae P., Srikhunmuang P., Chaiyes A., Suksavate W., Pongpattananurak N., Wacharapluesadee S., Hemachudha T.2019Folia Oecologica
  46(1),pp. 63-72
  3
  43Distribution of Rhacophorus feae Boulenger, 1893 and Rhacophorus maximus GÜnther, 1858 (Anura: Rhacophoridae) in ThailandYoujaroen M., Chuaynkern C., Chuaynkern Y., Duengkae P., Taksintum W., Phochayavanich R.2018Russian Journal of Herpetology
  25(3),pp. 165-171
  2
  44Short communication: Cyrtodactylus elok dring, 1979 (sauria, gekkonidae): A first country record for ThailandChuaynkern Y., Nurngsomsri P., Chuaynkern C., Duengkae P., Karaphan S.2018Biodiversitas
  19(6),pp. 2111-2117
  2
  45Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern ThailandThongproh P., Duengkae P., Ratree P., Phetcharat E., Kingwongsa W., Jaitrong W., Chuaynkern Y., Chuaynkern C.2019Biodiversitas
  20(9),pp. 2718-2732
  2
  46On the identities of rhacophorus jarujini Matsui and Panha, 2006 and rhacophorus orlovi Ziegler and Köhler, 2001 (Amphibia, anura, rhacophoridae) from ThailandThongproh P., Youjaroen M., Chuaynkern Y., Chuaynkern C., Ratree P., Duengkae P., Phetcharat E., Maiprom W., Ungprombundith W., Wongpaiseart T.2018Maejo International Journal of Science and Technology
  12(1),pp. 36-50
  2
  47Tadpoles of khao wang frog Humerana miopus (Amphibia, Ranidae): Description of external morphology and buccal anatomyChuaynkern C., Kaewtongkum N., Kaewtongkum N., Duengkae P., Chuaynkern Y.2019Maejo International Journal of Science and Technology
  13(3),pp. 217-230
  2
  48Reduced genetic variability in a captive-bred population of the endangered Hume's pheasant (Syrmaticus humiae, Hume 1881) revealed by microsatellite genotyping and Dloop sequencingThintip J., Singchat W., Ahmad S.F., Ariyaraphong N., Muangmai N., Chamchumroon W., Pitiwong K., Suksavate W., Duangjai S., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021PLoS ONE
  16(8 August)
  2
  49Fruit traits of tree species in lower montane rainforest at Doi Suthep-Pui, northern ThailandRueangket A., Duengkae P., Thinkampheang S., Enright N.J., Marod D.2021Journal of Tropical Ecology
  2
  50Introduction of wild Chinese gorals into a captive population requires careful genetic breeding plan monitoring for successful long-term conservationAriyaraphong N., Pansrikaew T., Jangtarwan K., Thintip J., Singchat W., Laopichienpong N., Pongsanarm T., Panthum T., Suntronpong A., Ahmad S.F., Muangmai N., Kongphoemph A., Wongsodchuen A., Intapan S., Chamchumroon W., Safoowong M., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Global Ecology and Conservation
  28
  2
  51Complete mitochondrial genome of Mekong fighting fish, Betta smaragdina (Teleostei: Osphronemidae)Laopichienpong N., Ahmad S.F., Singchat W., Suntronpong A., Pongsanarm T., Jangtarwan K., Bulan J., Pansrikaew T., Panthum T., Ariyaraphong N., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Mitochondrial DNA Part B: Resources
  6(3),pp. 776-778
  2
  52The complete mitochondrial genome of Fea’s muntjac (Muntiacus feae Thomas and Doria, 1889) with phylogenetic analysisSrisodsuk S., Duengkae P., Kongprom U., Siriaroonrat B., Duangjai S.2018Mitochondrial DNA Part B: Resources
  3(2),pp. 982-983
  2
  53Genetic diversity and relationships among Lyle's flying fox colonies in ThailandSukgosa N., Duangjai S., Duengkae P., Wacharapluesadee S., Songmongkol P., Yingsakmongkon S., Olival K.J., Hemachudha T.2018Agriculture and Natural Resources
  52(6),pp. 607-611
  2
  54Avifaunal diversity on the Kasetsart University campus, Chalermphrakiat Sakon Nakhon provinceDuengkae P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(6),pp. 1107-1114
  2
  55Genome-Wide SNP Analysis of Hybrid Clariid Fish Reflects the Existence of Polygenic Sex-Determination in the LineageNguyen D.H.M., Ponjarat J., Laopichienpong N., Panthum T., Singchat W., Ahmad S.F., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Frontiers in Genetics
  13
  2
  56Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in ThailandPla-Ard M., Khioesree N., Keawdee B., Hungheng W., Chattrakuldee P., Pengthong P., Thongbanthum J., Paansri P., Charaspet K., Panganta T., Chanachai Y., Duengkae P., Marod D., Uthairasmee S., Kaewkrachang T., Bhumpakphan N., Trisurat Y., Suksavate W., Sungkaew S., Pongpattananurak N., Racharak P., Wiwatwittaya D., Tasen W., Sukmasuang R.2021Biodiversitas
  22(11),pp. 4983-4996
  2
  57Dynamic Occupancy of Wild Asian Elephant: A Case Study Based On the SMART Database from the Western Forest Complex in ThailandAmorntiyangkul P., Pattanavibool A., Pattanavibool A., Ochakul W., Chinnawong W., Klanprasert S., Aungkeaw C., Duengkae P., Suksavate W.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(3),pp. 310-322
  1
  58Use of Bayesian, Lasso Binary Quantile Regression to Identify Suitable Habitat for Tiger Prey Species in Thap Lan National Park, Eastern ThailandPaansri P., Suksavate W., Chaiyes A., Chanteap P., Duengkae P.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(3),pp. 266-278
  1
  59Something Fishy about Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Sex: Polygenic Sex Determination or a Newly Emerged Sex-Determining Region?Panthum T., Jaisamut K., Singchat W., Ahmad S.F., Kongkaew L., Wongloet W., Dokkaew S., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Cells
  11(11)
  1
  60Tropidophorus robinsoni Smith, 1919 (Squamata: Scincidae): New distribution record and mapWaiprom L., Waiprom L., Chuaynkern Y., Duengkae P., Chuaynkern C., Sriboarod K.2013Check List
  9(2),pp. 465-466
  1
  61Isopachys borealis Lang & Böhme, 1990 (Squamata: Scincidae): New distribution record and mapChuaynkern Y., Duengkae P., Chuaynkern C., Chitchamnong W.2015Check List
  11(1)
  1
  62Karyological characteristics of the Koh Tao caecilian, Ichthyophis kohtaoensis (Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae) by conventional staining and Ag-NOR banding techniquesPatawang I., Pinthong K., Phimphan S., Chuaynkern Y., Duengkae P., Tanomtong A.2016Rendiconti Lincei
  27(4),pp. 597-602
  1
  63Comparing morphological traits of legs of understory birds inhabiting forest areas with closed canopies and forest gapsSiri S., Ponpituk Y., Safoowong M., Nuipakdee W., Marod D., Duengkae P.2020Biodiversitas
  21(3),pp. 1041-1048
  1
  64Temporal variation in the population of bulbuls (Family pycnonotidae) in lower montane forest, Northern ThailandPonpituk Y., Siri S., Safoowong M., Suksavate W., Marod D., Duengkae P.2020Biodiversitas
  21(8),pp. 3644-3649
  1
  65Genome-wide snp analysis of male and female rice field frogs, hoplobatrachus rugulosus, supports a non-genetic sex determination systemPanthum T., Singchat W., Laopichienpong N., Ahmad S.F., Kraichak E., Duengkae P., Muangmai N., Kitana N., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Diversity
  13(10)
  1
  66Remnant of unrelated amniote sex chromosomal linkage sharing on the same chromosome in house gecko lizards, providing a better understanding of the ancestral super-sex chromosomeSingchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Baicharoen S., Muangmai N., Duengkae P., Griffin D.K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Cells
  10(11)
  1
  67Molecular identification and morphological description of theloderma albopunctatum tadpoles from the phu khiao-nam nao forest complex, northeastern thailandChunskul J., Thongproh P., Simmasian W., Arkajag J., Tongpun S., Kanishthajata P., Prompalad S., Duangjai S., Duengkae P., Phochayavanich R., Chuaynkern C., Chuaynkern Y.2021Biodiversitas
  22(11),pp. 5145-5161
  1
  68Cyrtodactylus leegrismeri chan and norhayati, 2010 (Sauria: Gekkonidae): A first country record for ThailandNurngsomsri P., Chuaynkern C., Duengkae P., Sanguansombat W., Grismer L.L., Chuaynkern Y.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(6),pp. 1319-1327
  1
  69Prey items of some amphibians and reptiles in phu khieo-nam nao forest complex, Northeastern ThailandThongproh P., Chunskul J., Rongchapho P., Chuaynkern C., Chuaynkern Y., Srisonchai R., Saengsri C., Aonpime P., Phochayavanich R., Kanishthajata P., Phusaensri S., Prompalad S., Tongpun S., Arkajag J., Duengkae P.2020Biodiversitas
  21(9),pp. 4124-4130
  0
  70Diet composition and neighboring prey community of the phuping newt (Tylototriton uyenoi) in maesa–kogma biosphere reserve, chiang mai province, northern ThailandDowwiangkan T., Dowwiangkan T., Chuaynkern Y., Dumrongrojwattana P., Duengkae P.2020Biodiversitas
  21(10),pp. 4515-4523
  0
  71Identification key to species of the flying lizard genus Draco Linnaeus, 1758 (Squamata: Agamidae) in ThailandSrichairat N., Jantrarotai P., Duengkae P., Chuaynkern Y.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 40-46
  0
  72Seasonal variation in sexual size dimorphism in the wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus buchannan, 1800) population in the khao chong phran non-hunting area, ThailandBoonpha N., Duengkae P., Wacharapluesadee S., Kaewket C.2019Environment and Natural Resources Journal
  17(3),pp. 50-57
  0
  73Enhydris subtaeniata (Bourret 1934) (Serpentes: Homalopsidae): New distribution record and mapChuaynkern Y., Duengkae P., Chuaynkern C., Pinthong K., Tanomthong A.2019Herpetology Notes
  12,pp. 561-564
  0
  74Short communication: Sexual dimorphism of hill blue flycatcher (cyornis banyumas) in hill evergreen forest, mae sa-kog ma biosphere reserve, Chiang Mai Province, ThailandPaansri P., Siri S., Ponpithuk Y., Suksavate W., Safoowong M., Nuipakdee W., Duengkae P.2019Biodiversitas
  20(6),pp. 1544-1548
  0
  75Mitochondrial genome of bronze-winged jacana (Metopidius indicus, Latham 1790)Thintip J., Ahmad S.F., Singchat W., Laopichienpong N., Suntronpong A., Panthum T., Ho My Nguyen D., Ariyaraphong N., Muangmai N., Suksawet W., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Mitochondrial DNA Part B: Resources
  6(8),pp. 2251-2253
  0
  76Sexual dimorphism in the spotted flying lizard Draco maculatus (Gray, 1845) (Squamata: Agamidae) from ThailandSrichairat N., Duengkae P., Jantrarotai P., Chuaynkern Y.2016Agriculture and Natural Resources
  50(2),pp. 120-124
  0
  77Ophisaurus gracilis (Burmese glass lizard). Thailand: Chaiyaphum ProvinceChuaynkern Y., Chuaynkern Y., Duengkae P.2010Herpetological Review
  41(1),pp. 107-108
  0
  78Wildlife diversity on the Kasetsart University Si Racha campus, Chon Buri provinceDuengkae P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1006-1019
  0
  79Reptilia, Squamata, Scincidae, Lygosoma haroldyoungi (Taylor, 1962): New distribution recordsChuaynkern Y., Chuaynkern Y., Duengkae P., Chuaynkern C., Tanomtong A., Patawang I.2013Check List
  9(1),pp. 118-120
  0
  80Population Scale Analysis of Centromeric Satellite DNA Reveals Highly Dynamic Evolutionary Patterns and Genomic Organization in Long-Tailed and Rhesus MacaquesSingchat W., Ahmad S.F., Jaisamut K., Panthum T., Ariyaraphong N., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Payungporn S., Malaivijitnond S., Malaivijitnond S., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Cells
  11(12)
  0
  81Red Junglefowl Resource Management Guide: Bioresource Reintroduction for Sustainable Food Security in ThailandSingchat W., Chaiyes A., Wongloet W., Ariyaraphong N., Jaisamut K., Panthum T., Ahmad S.F., Chaleekarn W., Suksavate W., Inpota M., Chaisongkram C., Kaewsalubnil N., Muangmai N., Chamchumroon W., Matsuda Y., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Sustainability (Switzerland)
  14(13)
  0
  82Effects of gap age on understory bird population in Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Northern ThailandPonpituk Y., Siri S., Paansri P., Safoowong M., Suksavate W., Marod D., Duengkae P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 645-656
  0
  83Coincidence of low genetic diversity and increasing population size in wild gaur populations in the Khao Phaeng Ma Non- Hunting Area, Thailand: A challenge for conservation management under humanwildlife conflictDuengkae P., Ariyaraphong N., Tipkantha W., Jairak W., Baicharoen S., Nguyen D.H.M., Korboon O., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Kaewkhunjob E., Chaisonkhram C., Maikaew U., Muangmai N., Ieamsaard G., Sripiboon S., Paansri P., Suksavate W., Chaiyes A., Winitpornsawan S., Prayoon U., Prayoon U., Sornsa T., Chokcharoen R., Buanual A., Siriaroonrat B., Utara Y., Srikulnath K., Srikulnath K.2022PLoS ONE
  17(8 August)
  0
  84Evidence of Genetic Connectivity among Lyle’s Flying Fox Populations in Thailand for Wildlife Management and One Health FrameworkChaiyes A., Ariyaraphong N., Sukgosa N., Jangtarwan K., Ahmad S.F., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Duangjai S., Muangmai N., Wacharapluesadee S., Duengkae P., Srikulnath K.2022Sustainability (Switzerland)
  14(17)
  0
  85Spatial and Temporal Habitat Use by the Main Prey Species of Tigers in Two Protected Areas of Thailand’s Southern Western Forest ComplexSuksavate S., Dumsrisuk Y., Indarabut P., Godfrey A., Saosoong S., Harihar A., Samad I., Sukmasuang R., Duengkae P.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(6),pp. 563-574
  0
  86Population Structure and Spatial Distribution of Tree Species in Lower Montane Forest, Doi Suthep-Pui National Park, Northern ThailandMarod D., Duengkae P., Sangkaew S., Racharak P., Suksavate W., Uthairatsamee S., Asanok L., Kamyo T., Thinkampheang S., Heumhuk S., Kachina P., Thongsawi J., Phumpuang W., Paansri P., Nuipakdee W., Nakmuenwai P., Pattanakiat S.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(6),pp. 644-663
  0
  87Monetary evaluation of supporting ecosystem services as a habitat provider for birds in Thailand urban parkYarnvudhi A., Leksungnoen N., Siri S., Ponpithuk Y., Sukmasuang R., Duengkae P., Pongcharoen C., Sutummawong N., Marod D., Wachrinrat C., Premashthira A., Tor-Ngern P., Poungcharean S., Hermhuk S., Kachina P.2022Biodiversitas
  23(9),pp. 4747-4758
  0
  88Characterization of Microsatellite Distribution in Siamese Fighting Fish Genome to Promote Conservation and Genetic DiversityWattanadilokchatkun P., Panthum T., Jaisamut K., Ahmad S.F., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Singchat W., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Fishes
  7(5)
  0
  89Enviromental factors at multiple landscape scales on bird community in riparian ecosystem at Mun-Chi River confluence, ThailandChaleekarn W., Chaleekarn W., Duengkae P., Pongcharoen C., Sutummawong N., Nakmuenwai P., Siripin S., Chirachitmichi C., Kummoo W., Paansri P., Suksavate W.2022Biodiversitas
  23(10),pp. 5194-5204
  0
  90Mapping Risk of Nipah Virus Transmission from Bats to Humans in ThailandChaiyes A., Duengkae P., Suksavate W., Pongpattananurak N., Wacharapluesadee S., Olival K.J., Srikulnath K., Pattanakiat S., Hemachudha T.2022EcoHealth
  0
  91Concerted and Independent Evolution of Control Regions 1 and 2 of Water Monitor Lizards (Varanus salvator macromaculatus) and Different Phylogenetic Informative MarkersThapana W., Ariyaraphong N., Wongtienchai P., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Animals
  12(2)
  0