Search Result of "tiger"

About 465 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon

ผู้แต่ง:ImgSengprasert, P., ImgDr.Ratree Wongpanya, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon

ผู้แต่ง:ImgPanjana Sengprasert, ImgDr.Ratree Wongpanya, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายไส้ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงร่วมกับกุ้งกุลาดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...