ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

abundanceAmorphophallusAraceaeBiodiversityCamera trapClimate ChangeConservationDalbergia cochinchinensisDiospyrosdipterocarpaceaedistributiondiversityEcologyEcosystemEcosystem ServicesectomycorrhizaEucalyptus camaldulensisevolutionforest dynamicsFrogGenetic diversityGIShabitat usehill evergreen forestHuai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaryinfluences of disturbance factorsLand useland use changeLandscapeLanduseLimestone MountainsmatKMaxEntMixed deciduous forestmodelingMountain ecosystemmushroomnorthern ThailandPhuphanochloaPhylogenetic relationshipsPlantationPopulationprey speciesprotected areasReintroductionreptileRole and FunctionSalak Pra Wildlife SanctuaryServicessoil arthropodspeciationspecies distributionSpecies Distribution ModelSpecies DiversitytaxonomyTeakthep tharovegetation diversityWater yieldwild elephantwildlifeWildlife corridorกฤษณาการจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตการบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์ความมากมายความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพและปริมาณน้ำช้างป่าฐานข้อมูลนกแอ่นกินรังน้ำมันหอมระเหยนิเวศวิทยานิเวศวิทยาการสืบพันธุ์บทบาทและหน้าที่ป่าดิบเขาป่าดิบแล้งพลวัตป่าพลวัตป่าไม้พะยูงแมลงผสมเกสรระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขาวิวัฒนาการสัตว์ข้อปล้องในดินสัตว์ป่าเห็ดอนุกรมวิธานอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนเอคโตไมคอร์ไรซา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 64.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 120 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 126 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 172 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 111 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 735 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 423 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 312 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 265 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 222 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 28 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)