ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

abundanceAmorphophallusAquilaria crassnaAraceaeAstraeus odoratusBambooBiodiversityBirdsCamera trapCinnamomum porrectumClearing house mechanismClimate ChangeConservationCryptocoryneDalbergia cochinchinensisDatabase managementDeforestationDholeDiospyrosdipterocarpaceaedistributiondiversityecological nicheEcologyEcosystemEcosystem servicesectomycorrhizaEucalyptus camaldulensisevolutionforestforest dynamicsFrogGenetic diversityGIShabitat usehill evergreen forestHuai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaryinfluences of disturbance factorsInsect pestLand useland use changeLandscapeLanduseLimestone MountainsmanagementmatKMaxentMixed deciduous forestmorphologymushroomNorthern ThailandparasitiodPeninsular ThailandPermanent plotPhuphanochloapopulationpredatorprey speciesprotected areasreintroductionReptileSalak Pra Wildlife Sanctuaryspecies distributionSpecies diversitytaxonomyTeakTissue Culturewild elephantwildlifeWildlife corridorการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมฐานข้อมูลนกแอ่นกินรังนิเวศวิทยานิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ป่าดิบเขาพลวัตป่าพลวัตป่าไม้พะยูงแมลงผสมเกสรแมลงศัตรูยูคาลิปตัสระบบนิเวศระบบนิเวศภูเขาวิวัฒนาการสัตว์ข้อปล้องในดินสัตว์ป่าเห็ดอนุกรมวิธานอิทธิพลของปัจจัยการรบกวนเอคโตไมคอร์ไรซา


Persons (ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย สถิตย์ ถิ่นกำแพง

fforsht@ku.ac.th, โทร. 0-2579-0176


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 64.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 111 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 196 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 140 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 218 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 144 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 106 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1101 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 661 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 440 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 339 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 269 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 38 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 23 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)