โครงการวิจัยภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ปี 2021

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 0 0 0
2021 การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การทดแทนยากลุ่ม statin สำหรับการลดคลอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสารสกัดจากเห็ด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2021 การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสมทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลกระท่อม Mitragyna (Rubiaceae) หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศสรีรวิทยาของพืชสกุล Mitragyna (Rubiaceae) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสกุล Mitragyna (Rubiaceae) บางชนิดในประเทศไทย ด้วยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสกุล Mitragyna (Rubiaceae ) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0